Międzynarodowe stosunki gospodarcze - materiały - problemy globalne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3444
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - materiały - problemy globalne - strona 1 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - materiały - problemy globalne - strona 2 Międzynarodowe stosunki gospodarcze - materiały - problemy globalne - strona 3

Fragment notatki:Międzynarodowy podział pracy:
tradycyjny - funkcjonował do I wojny światowej (przetrwał ponad 100 lat)
współczesny - przyczyną tego podziału był rozwój przemysłowy w Anglii.
Cechy charakterystyczne:
a) międzygałęziowość, międzydziałowość ( jedne kraje rozwijają gałęzie gospodarki narodowej a inne kraje rozwijają zupełnie różne działy gospodarki narodowej.)
b) stosunkowo słabo rozwinięta struktura podmiotowa gospodarki światowej oparta na tradycyjnym podziale pracy.
Na szczeblu makroekonomicznym (narodowym) z jednej strony - kraje rozwinięte (cechowały się podobnym stopniem rozwoju) stosujące nowoczesne techniki produkcji, z drugiej strony - reszta świata( cechowały się podobnym stopniem zacofania) zależna od krajów rozwiniętych.
Z punktu widzenia mikroekonomicznego podstawę rozwoju stanowiły firmy.
Podstawą gospodarki stanowiły firmy krajowe, których strategiczne cele były związane z firmami między.
a) stosunkowo słabo rozbudowana struktura przedmiotowa w formie powiązań gospodarczych. Dominował handel, słabo rozwinięte były kooperacje.
b) stosunkowo słabo rozbudowana struktura przestrzenna (gospodarcza) powiązań gospodarczych.
Przestrzenna płaszczyzna- 90% handlu odbywało się na 2 płaszczyznach.
Czynniki usprawniające tradycyjny międzynarodowy podział pracy:
rozchodzenie się zaawansowania technicznego między krajami gdzie odbyła się rewolucja techniczna i tam gdzie się ta rewolucja nie odbyła, kraje chciały być jak najlepsze więc stawiały na postęp techniczny.
przepływ kapitału był specyficznie ukierunkowany na kraje słabo rozwinięte- sektor górniczy i rolnictwo, kraje wysoko rozwinięte oczekiwały surowców od krajów słabo rozwiniętych.
specyfika przepływu siły roboczej - migracje ludzi za poszukiwaniem „chleba”
rewolucja techniczna w zakresie rozwoju środków transportu.
polityka handlowa krajów wysoko rozwiniętych w stosunku do nisko rozwiniętych. Ta polityka polegała na izolowaniu. - kraje izolowały swoje strefy od innych krajów.
Jakie czynniki osłabiły tradycyjne podział pracy?
czynniki o charakterze gospodarczym, ekonomicznym,
o charakterze politycznym.
Czynnikami zmieniającymi były czynniki ekonomiczne:
zmiany po stronie popytu,
zmiany po stronie podaży.
Zmiany popytowe związane z pojawieniem się popytu alternatywnego przeznaczenia - związany z rozwojem gosp. i bogaceniem się społeczeństwa ponad poziom z konieczności zaspokojenia potrzeb podstawowych. Pojawienie się nowych potrzeb, nowych możliwości zbytu pojawiło się w krajach rozwiniętych. Radykalna zmian struktury popytu, pociągnęła za sobą zmianę w podaży - nie każdy kraj mógł zaspokoić wszystkie potrzeby. Kraje słabo rozwinięte zaczęły tracić gdyż kraje wysoko rozwinięte zaczęły prowadzić wymianę miedzy sobą. Korzyści z handlu międzynarodowego zaczęły koncentrować się na tej garstce krajów wysoko roz. a słabo roz. bardziej się „zapadały”.

(…)

… - do 1 roku. Długo okresowy - powyżej 1 roku.
Obroty według własności kapitału: kapitał prywatny, państwowy i bankowy.
Rezerwy:
Oficjalne i dewizy, złoto monetarne, SDR (specjalne prawa ciągnienia - pieniądz międzynarodowy, emitowany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, pozycja rezerwowa kraju w MFW.
Po wpłaceniu kwoty członkowskiej w wysokości 25% w walucie wymienialnej, 75% w walucie narodowej…
… do czynienia z ucieczka kapitału przed destabilizacją. Skutki eksportu kapitału są negatywne gdyż kraje te cierpią na brak kapitału.
Nie ma czynników neutralizujących skutki krótkookresowego pogorszenia bilansu obrotów kapitałowych w krótkim okresie. W krajach słabo rozwiniętych nie ma ciągnienia eksportu towarów i usług.
Eksport kapitału ciągnie import towarów - to wynika z tego, kto inwestuje za granicą…
….
Ukształtowanie od strony popytu, wzrost cen bo podażą nie da się manipulować.
W krótszym okresie, producenci są nawet skłonni do obniżenia cen poniżej kosztów otrzymania, aby przyzwyczaić nabywców do kupowania. W długim czasie jednak to nie przejdzie.
Elastyczność i terms of trade:
Elastyczność jest to elastyczność punktu.
Lim (delta x dążąca do 0) deltaY/Y//delta X/X = lim (delta X dążąca do ) XY/Y razy Y…
…: odnotowujemy zmiany ceny i rozpatrujemy jak zareagował popyt na podwyżkę.
Terms of trade - jest kilka rodzajów:
Nominalne (cenowe) terms of trade - jest to relacja względnych zmian cen w eksporcie danego kraju do względnych zmian cen w imporcie tego samego kraju.
Nominalno - towarowe terms of trade - jest to relacja względnych zmian cen międzynarodowych na jedną grupę towarów do względnych zmian cen towarów międz. Innej grupy towarów.
Terms of trade są publikowane we wszystkich księgach i Rocznikach Handlu.
ilościowe terms of trade - w oparciu o zmiany ilościowe w imporcie, eksporcie,
czynnikowe terms of trade - badanie zmian struktury zużycia towarów eksportowanych i importowanych.
Współczesne terms of trade nie mówią nam jakiego ruchu cen poprawa została osiągnięta. Poprawa nastąpi - nominalna terms of…
…, to nastąpi ożywienie zagranicą. Jeżeli zagranicą nastąpi ożywienie w sektorach eksportowych, to pojawi się impuls zwiększający eksport, więcej trzeba będzie wytworzyć, zmniejszy się bezrobocie, zwiększą się wydatki.
Siła efektu zwrotnego zależy od:
podziału krajów w handlu światowym i innych formach współpracy gospodarczy (największy wpływ mają: Canada, Daleki Wschód), kraje słabo rozwinięte…
… problem czy importować na dotychczasowym poziomie czy zmniejszyć import, jak sfinansować import - zaczęto zaciągać pożyczki, kraje słabo rozwinięte zaczęły się zadłużać, a kraje wysoko rozwinięte też na tym straciły ponieważ wzrosły wydatki na transport.
Nastąpiło zjawisko stagflacji gospodarczej (rosła inflacja) - zmniejszanie popytu na dobro importowane i na surowce spowodowało wzrost cen artykułów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz