Międzynarodowe organizacje gospodarcze

Nasza ocena:

4
Pobrań: 210
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe organizacje gospodarcze - strona 1

Fragment notatki:


28.02.2011 ORGANIZACJA - jest pewną strukturą, uporządkowanym układem mającym do zrealizowania określone cele.
Współczesne organizacje międzynarodowe (od XX w) swoje prekursorki miały w wieku XIX w organizacjach takich jak Komisja ds. Renu 1804, Komisja ds. Dunaju 1856, Poczta TELEGRAF 1865, Przewóz Kolejowy 1866.
Politycznymi przesłankami warunkującymi powstanie organizacji międzynarodowej są:
Świadomość rządów o względnie trwałej współpracy i zgodność w danej dziedzinie i zakresie
Powstanie przekonania o potrzebie i korzyściach trwałej współpracy
Zdolność do osiągnięcia niezbędnego porozumienia w sprawie utworzenia organizacji międzynarodowej i zasad jej funkcjonowania
Główną rolę w procesie tworzenia organizacji odgrywają państwa, których rola polityczna i gospodarcza (ekonomiczna) w społeczności międzynarodowej jest znaczna. Konferencja międzynarodowa stała się bezpośrednią prekursorką tworzenia się organizacji międzynarodowych. Konferencja nie posiada stałych organów, każdorazowo jej skład może być zmienny, nie ma instrumentów prawnych, przy pomocy których mogłaby wyegzekwować merytoryczne uzgodnienia, postanowienia. Częste zwoływanie konferencji międzynarodowych poświęconych tej samej problematyce było sygnałem do podjęcia działań mających na celu utworzenie stałej struktury prawnej, w ramach której państwa mogłyby współpracować dla osiągania określonych celów. Grupa państw inicjujących powstanie organizacji przygotowywała projekt umowy, będącej podstawą prawną funkcjonowania organizacji. Jednocześnie na konferencji powoływano komisje tymczasową, zadaniem której było zorganizowanie posiedzenia konferencji założycielskiej organizacji, na której przedkładano pod dyskusje projekt statutu. Stali członkowie RB ONZ: Chiny, Francja, Rosja, USA, Wielka Brytania
Zwołanie konferencji założycielskiej organizacji i zaproszenie na nią krajów, które mogą być zainteresowane wstąpieniem do organizacji. Merytoryczna dyskusja nad projektem statutu, powołanie komisji, która ma opracować wnioski i zwołać pierwsze plenarne zebranie członków organizacji po wejściu w życie statutu, czyli po spełnienie warunku zawartego w tej umowie.
Udział w konferencji założycielskiej daje państwom status członków pierwotnych, co nie przekłada się na uprzywilejowania, jedynie ma znaczenie w kategorii norm moralno-politycznych.
Na posiedzeniu konstytuują się organy organizacji - od tego momentu organizacja rozpoczyna swoją działalność. Klasyfikacja organizacji międzynarodowych: 1) kryterium podmiotowego prawa Organizacje międzyrządowe (członkami są rządy państw/państwa reprezentowane przez przedstawicieli mianowanych przez rządy/warunkiem istnienia jest umowa międzynarodowa np. ONZ)


(…)

… mające zachęcić młodzież do uczestnictwa w rządach regionalnych tym samym w podejmowaniu decyzji mających wpływ na ich życie
Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności- 1991; dla egzekwowania jej postanowień powołana no Europejski Trybunał Praw Człowieka (stały organ sądowy)
1.11.1998 dokonano gruntownej reformy dotychczasowego mechanizmu kontroli; zlikwidowano trybunał…
… w szczególności równoważenia nierównowagi bilansów płatniczych, polityki kursowej, gospodarczej, a także pomocy w zakresie odbudowy, restrukturyzacji, modernizacji gospodarek zniszczonych wojną, jednocześnie pomocy dla nowopowstałych państw w wyniku procesu dekolonializacji w budowie gospodarek.
Fundusz Walutowy:
Przyjęto zasady pierwszego międzynarodowego systemu walutowego (System z Bretton Woods):
stabilność…
… wymienialność w USD na ten kruszec. MFW chcąc utrzymać system z Bretton Woods zwiększył wahania kursów walut z +/- 1% do +/-2,25%, co utrzymało się do 1973r. W lutym 1973r. rząd USA na skutek masowego odpływu rezerw i wymiany USD na inne waluty zmuszony został do dewaluacji dolara. Od marca 1973r. obowiązuje zasada utrzymywania płynnych kursów walut kształtowanych popytem i podażą- załamanie systemu w Bretton…
… - Organizacja lotnictwa cywilnego, Międz. Związek Pocztowy
Organizacje socjalne - Międzynarodowa Organizacja Pracy, WHO
Organizacje kulturowe - UNESCO
5) władzy organizacji
Kooperacyjno-koordynacyjne - niski stopień władzy, np. ONZ, Rada Europy
Integracyjne - charakteryzuje je wysoki stopień władzy, państwa w zakresie wyłącznych kompetencji organizacji przekazały na rzecz organizacji swoje suwerenne prawo…
… narodowych albo (tak jak w przypadku Parlamentu Europejskiego, w którym nie można już łączyć tych funkcji) wybór za pośrednictwem wyborów powszechnych regulowanych wewnętrznymi przepisami państwa członkowskiego. W niektórych organizacjach powoływane są ograny typu sądowego o charakterze stałym, np. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości przy ONZ jako organ rozstrzygający spory pomiędzy państwami, Trybunał…
… o ustalenie tekstu konwencji; mogą być bezpośrednimi współtwórcami umownego międz prawa występując jako strona umowy, umowy takie zawiera sekretarz/szef organu administracyjnego; najwyższą formą tych funkcji jest stanowienie obowiązujących norm w drodze aktów prawotwórczych, wchodzących w życie bez dodatkowej akceptacji dla wszystkich członków org; to uprawnienie wyraźnie musi wynikać z norm statutowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz