Metodyka i Techniki Programowania egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metodyka i Techniki Programowania egzamin - strona 1 Metodyka i Techniki Programowania egzamin - strona 2

Fragment notatki:


Egzamin inŜynierski z przedmiotu MiTP, test wielokrotnego wyboru, co najmniej jedna odpowiedź  prawidłowa      1.  Powłoka (ang. s hell ) w systemie UNIX jest odpowiedzialna za:   a)  pośredniczenie pomiędzy systemem operacyjnym a uŜytkownikiem bądź aplikacją   b)     c)     2.  Wymień zasoby, które w systemach UNIX’owych mogą mieć reprezentację w postaci pliku  (np. w wirtualnym systemie plików).   a)     b)  napęd CD/DVD, pamięć RAM, konsole wirtualne i fizyczne, parametry  uruchomionych procesów   c)     3.  We współczesnych systemach UNIX’owych plik /etc/passwd zawiera między innymi:   a)     b)     c)  ścieŜki dostępu do katalogów domowych wszystkich uŜytkowników   4.  Rezultatem wykonania instrukcja printf( "Witaj!" ); w języku C/C++ będzie:   a)     b)     c)  błąd poniewaŜ nie podano identyfikatora okienka na której ma zostać wypisany tekst   5.  W języku C/C++ instrukcja #include  ma następujące znaczenie:   a)  dołącza do programu bibliotekę o nazwie stdio (ang.  st andar d   i nput and  o utput  library )   b)     c)     6.  W programie zadeklarowano następujące zmienne:  char tab[25] = "Daj, ac ja pobrusze";  char *wsk = "a ty poczywaj.";  która instrukcja wyświetli całą sentencję?   a)  printf( "%s %s\n", tab, *wsk );   b)     c)     7.  WskaŜ poprawny sposób kopiowania całego łańcucha znakowego w języku ,,C'' ze  zmiennej wsk do zmiennej tab zadeklarowanej w następujący sposób: char tab[25], *wsk =  "a ty poczywaj.";   a)  tab  =  wsk;   b)     c)     8.  WskaŜ fragment kodu, który prawidłowo pobierze łańcuch znaków z klawiatury i umieści  go w tablicy char tab[16].   a)     b)     c)  scanf( "%s", tab );   9.  Wymień instrukcje warunkowe w języku C/C++.   a)     b)     c)  ... ? ... : ...   10. Wymień wszystkie rodzaje pętli w języku C/C++.   a)  for(...), while(...)    b)     c)     11. Jak duŜa tablica typu char jest potrzebna aby zapisać w pamięci następującą sentencję "raz  dwa trzy".   a)  10   b)     c)     12. Wymień instrukcje za pomocą których w języku C/C++ moŜna zakończyć pętlę.   a)     b)  break, return(0)   c)     13. Czy definicja funkcji moŜe być równieŜ jej deklaracją?   a)     b)     c)  wyłącznie wtedy gdy definicja jest poniŜej funkcji main()   14. Funkcje rekurencyjne róŜnią się od zwykłych funkcji tym Ŝe:   a)  w funkcji rekurencyjnej nie moŜna wykonać instrukcji exit(0); 

(…)

… jest strukturą
b)
c)
17. Elementami struktury danych w języku ,,C'' mogą być:
a)
b) tablice struktur
c)
18. Jaki typ moŜe zwracać destruktor?
a) integer
b)
c)
19. Co spowoduje wykonanie instrukcji delete a?
a) zwolni zaalokowaną pamięć obiektu a
b)
c)
20. PrzeciąŜenie operatora w języku C++ pozwala:
a) dodać do siebie dwie róŜne klasy np. wektor i liczbę zespoloną
b)
c)
21. Aby wygenerować 100 liczb losowych w zakresie od 0 do 1 o rozkładzie równomiernym w
języku Matlab naleŜy wykonać następującą instrukcję:
a)
b) rand( 100, 1 )
c)
22. W języku Matlab zadeklaruj wektor o nazwie x składający się z liczb typu double o
wartościach {1, 2, 3, 4, 5}.
a)
b)
c) x=1:5;

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz