Matlab wykresy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Matlab wykresy - omówienie - strona 1 Matlab wykresy - omówienie - strona 2 Matlab wykresy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

  1  Matlab – wykresy    Krok. 4. Rysowanie wykresów  Funkcje:  plot(x,y) -  rysuje wykres wektora y względem wektora x.  subplot -  funkcja ta umoŜliwia umieszczanie wielu rysunków w jednym oknie. Dzieli okno graficzne na  mxn okienek oraz uaktywnia okno p. Okienka są numerowane od lewej do prawej, wierszami od góry do  dołu.  xlabel(tekst)  - wyświetla łańcuch znaków  tekst  jako opis osi x aktywnego wykresu.  ylabel(tekst)  - wyświetla łańcuch znaków  tekst  jako opis osi y aktywnego wykresu.  title(tekst)  - wyświetla łańcuch znaków  tekst  jako tytuł wykresu.  grid on/off  - włącza/wyłącza wyświetlanie pomocniczej siatki współrzędnych.  plot3(x,y,z)  - generuje trójwymiarową krzywą złoŜoną z punktów (xi, yi, zi), których współrzędne zostały  określone  w  wektorach  x,  y,  z.  Wektory  muszą  być  tej  samej  długości.  Funkcja  ta  jest  odpowiednikiem  funkcji plot w grafice dwuwymiarowej.  mesh  – wykres trójwymiarowy w postaci siatki.  surf  - wykres trójwymiarowy w postaci powierzchni.  contour  - wykres trójwymiarowy w postaci konturów.  meshgrid(x,y)  - jako argumenty naleŜy podać ciągi (wektory) wartości x oraz y, a w wyniku uzyskujemy  dwie  macierze  zawierające  łącznie  wszystkie  pary  współrzędnych,  dla  których  mają  być  wyznaczane  wartości funkcji zmiennych x, y.      x=[1 2 3 4 5]  x=[1 2 3 4 5]   y=[25 0 20 5 15]  y=[25 0 20 5 15]  plot(x, y);                 xlabel(‘Zmienna x’);   ylabel(‘Zmienna y’);   title(‘Wykres’)   grid on;        2     x=-5 : .5 : 5;   y= x .^ 2;   bar(x , y);      % wykres słupkowy   xlabel(‘Zmienna x’);   ylabel(‘Zmienna y’);   title(‘Wykres słupkowy’);   axis([-6 6 -5 30]);    % zmiana skali na osiach        Kilka krzywych na wykresie   x=-10 : .05 : 10;   plot(x, exp(x));   grid on;   hold on;   plot(x, exp(0.95 .* x));   plot(x, exp(0.85 .* x));   plot(x, exp(0.75 .* x));   xlabel(‘Zmienna x’);   ylabel(‘Zmienna y’);   title(‘Wykresy’);   hold off;                      3    Kilka wykresów na rysunku   x=-10 : .05 : 10;   line = 5 .* x;   parabola = x .^ 2;   exponential = exp(x);   absolute_value=abs(x);   subplot(2,2,1); plot(x, line, ‘r*’);   title(‘Prosta’);   subplot(2,2,2); stem(x, parabola, 'bo'));   title(‘Parabola’);   subplot(2,2,3); scatter(x, exponential, 'y');   title(‘Funkcja eksponencjalna’);   subplot(2,2,4); plot(x, absolute_value, 'g--');;  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz