kontroling na podstawie Filharmonii Wrocławskiej projekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kontroling na podstawie Filharmonii Wrocławskiej projekt - strona 1 kontroling na podstawie Filharmonii Wrocławskiej projekt - strona 2 kontroling na podstawie Filharmonii Wrocławskiej projekt - strona 3

Fragment notatki:

Spis treści:
Ogólna charakterystyka organizacji
Podstawowe wiadomości o organizacji
Struktura organizacji
Potencjał kadrowy
Identyfikacja otoczenia organizacji pod kontem jego stabilności/zmienności
Diagnoza istniejących rozwiązań w zakresie kontrolingu
Badania ankietowe
Analiza wyników badań
Rozwiązania organizacyjne kontrolingu w wybranej organizacji
Opis przyjętej koncepcji kontrolingu
Utworzenie stanowiska kontrolera/kontrolerów
Wyodrębnienie środków odpowiedzialności na tle proponowanej struktury organizacyjnej
Szczegółowa organizacja pracy w ośrodkach organizacji
Rozwiązania instrumentalne kontrolingu w wybranej organizacji
Zaprojektowanie systemu informacyjno-sprawozdawczego kontrolingu
Sporządzenie projektu budżetu dla jednego z trzech scharakteryzowanych wcześniej ośrodków odpowiedzialności oraz opis procesu budżetowania
Sporządzenie projektu kontrolingowego rachunku wyników dla wybranego centrum wynikowego
Analiza odchyleń
Wnioski
Ogólna charakterystyka organizacji
Podstawowe wiadomości o organizacji
Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, została utworzona uchwałą nr 127 Prezydium Rady Narodowej m. Wrocławia z dnia 16 czerwca 1958 r., w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego p.n. "Państwowa Filharmonia we Wrocławiu" oraz zarządzania nr 77/58 Prezydium Rady Narodowej m. Wrocławia z dnia 16 czerwca 1958 r., w sprawie j.w. - państwowa instytucja kultury z dniem 1 stycznia 1999 r. została przekazana do prowadzenia w ramach zadań własnych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r., w sprawie wykazu instytucji kultury o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia w ramach zadań własnych / Dz. U. Nr 148, poz. 971/. Podstawę prawną działania Filharmonii stanowi: - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz 493; tj. Dz. U. Nr 110 z 1997 r., poz. 721 z późn. zm.) - akt o jej utworzeniu wym. w pkt. 1
- statut prawny.
Filharmonia Wrocławska jest samorządową instytucją kulturalną, która posiada osobowość prawną wpisaną do rejestru instytucji kultury. Głównym zadaniem instytucji jest prowadzenie działalności kulturalnej w celu upowszechnienia muzyki, rozwoju kultury muzycznej, zaspakajania potrzeb i inspiracji muzycznych społeczeństwa oraz prezentowanie kultury polskiej w kraju i za granicą. Zakres działania Filharmonii obejmuje w szczególności:

(…)

… kadry; odpowiada za racjonalną gospodarkę finansową i majątkową; zatwierdza program artystyczny Filharmonii; opracowuje kwartalne i roczne plany programowe i finansowe; przygotowuje szczegółowy program działalności Filharmonii; sporządza kwartalne i roczne sprawozdania z bieżącej działalności Filharmonii; ustala politykę kadrową zatrudnienia i płac; współpracuje z patronami, mecenasami i sponsorami…
…. 177) i innymi obowiązującymi przepisami. W szczególności do obowiązków Głównego Księgowego należy: organizowanie i kierowanie Działem Finansowo-Księgowym w Filharmonii; prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością, finansami, podatkami, ubezpieczeniami, rachubą płac i sprawozdawczością; opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia zakładowego planu kont wraz z zasadami rachunkowości…
… lub nadzorowanie sprawowanej kontroli formalno-prawnej, merytorycznej i rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe; osobiste dekretowanie dowodów księgowych poprzez potwierdzenie tego faktu podpisem; organizowanie i nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji składników majątkowych; sprawdzanie rozliczeń poinwentaryzacyjnych; sporządzanie raportów finansowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz