Impulsywność a samobójstwa- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Impulsywność a samobójstwa- opracowanie - strona 1 Impulsywność a samobójstwa- opracowanie - strona 2 Impulsywność a samobójstwa- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2005, 2, 131–142
Ma³gorzata Rzewuska
Impulsywnoœæ a samobójstwa1
Impulsivity and suicide
Samodzielna Pracownia Farmakoterapii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Streszczenie
Impulsywnoœæ jest cech¹ zachowañ zwiêkszaj¹c¹ ryzyko dokonania czynu autoagresywnego.
U pod³o¿a zachowañ autoagresywnych le¿¹ prawdopodobnie zaburzenia serotoninergiczne. Jednak nie wszystkie leki wp³ywaj¹ce na uk³ad serotoninergiczny s¹ u tych chorych bezpieczne. Dane
z badañ klinicznych wskazuj¹ na korzystne dzia³anie d³ugotrwale stosowanego litu na dokonywanie czynów autoagresywnych u chorych z zaburzeniami afektywnymi. U chorych na schizofreniê
autoagresywnoœæ obni¿a d³ugotrwa³e stosowanie klozapiny i leków przeciwpsychotycznych
drugiej generacji. U osób z zaburzeniami osobowoœci korzystne wyniki obserwowano przy leczeniu kwasem walproinowym i karbamazepin¹. U osób sk³onnych do reakcji impulsywnych ryzyko
autoagresji mog¹ prawdopodobnie wzmagaæ benzodiazepiny i leki hamuj¹ce wychwyt zwrotny
serotoniny i noradrenaliny.
Summary
Impulsivity is potentially leading to autoadestructive acts, including suicide. Abnormalities in the
brain’s serotonin symptoms may predispose to aggressive behavior. But probable not all
serotoninergic and anxiolytic agents are safe in patients with impulsive behavior. An open, double
blinded, randomized study found that the long-term therapy with lithium reduced the suicidality
in patients with affective disorder. Clozapine and second generation antipsychotics have autoaggressive effects in schizophrenic patients.
In patients with personality disorders both, valproic acid and carbamazepine, reduced impulsive aggression. The benzodiazepines, serotoninergic and noradrenergic reuptake inhibitors can in
patients with impulsivity facilitate achievement of autoaggressive action.
S³owa kluczowe: impulsywnoœæ, samobójstwa, farmakoterapia
Key words:
impulsivity, autoagression, pharmacotherapy
Realizacja czynu samobójczego jest najczêœciej skutkiem dwóch stanów psychopatologicznych. Pierwszym jest rozwój suicydalnoœci, która wynika z g³êbokiego poczucia beznadziejnoœci determinuj¹cego postawê wobec ¿ycia. Najczêœciej
jej przyczyn¹ jest depresja, ale mo¿e byæ ona spowodowana nieuleczaln¹ chorob¹
1
Praca wyg³oszona podczas konferencji: Samobójstwa, Warszawa, 26.02.2005.
132
MA£GORZATA RZEWUSKA
somatyczn¹, niemo¿noœci¹ dostosowania siê do staroœci lub mo¿e wi¹zaæ siê
z zaburzeniami osobowoœci.
¯ycie uczuciowe zawê¿a siê do poczucia beznadziejnoœci sytuacji, bezsilnoœci,
braku perspektyw, pora¿ki, osamotnienia. Nie zawsze towarzyszy jej znaczne obni¿enie nastroju.
Drug¹ sk³adow¹ jest impulsywnoœæ, która popycha do czynu autoagresji. Cechuje j¹ wielka niecierpliwoœæ, potrzeba natychmiastowego dzia³ania i niemo¿noœæ powstrzymania siê od aktywnoœci. Impulsywnoœæ jest najczêœciej definiowana
jako sposób zachowania, które nieodparcie zmierza do uzyskania poczucia satysfakcji i jest podjête i

(…)


zwiêkszona gêstoœæ receptorów 5HT2 u osób z tendencjami samobójczymi
dzia³anie leków wp³ywaj¹cych na stê¿enie serotoniny i receptory serotoninergiczne
Wszystkie leki przeciwdepresyjne potencjalizuj¹ funkcje monoaminergiczne,
ale zaburzenie tych funkcji wykazano tylko u czêœci chorych depresyjnych. Nie
stwierdzono, aby ta grupa chorych wykazywa³a odrêbne cechy nozologiczne lub,
by zaburzenia te wystêpowa³y…
…, ale ze zwiêkszonego stê¿enia serotoniny
w synapsie, hamuj¹cego uwalnianie dopaminy z receptorów (2, 18, 30). Byæ mo¿e
jest to tak¿e przyczyn¹ wyst¹pienia u niektórych osób nasilonej impulsywnoœci
powoduj¹cej desperackie zachowania.
Tak¿e u chorych na schizofreniê stwierdzono zale¿noœæ pomiêdzy du¿¹ czêstoœci¹ zgonów samobójczych i impulsywnoœci¹ (28). Wykazano, ¿e wœród chorych
na schizofreniê z próbami samobójczymi…
… dzieciñstwa (s³absze hamowanie zachowañ);
Рpatologia skroniowa (agresywnoϾ, kleptomania, piromania);
– czynniki zwi¹zane z rozwojem: ekspozycja na leki w rozwoju p³odowym?
wczesne urazy, nadu¿ycie, przemoc;
– czynniki œrodowiskowe (stres);
– zaburzenia nastroju (manie);
– deprywacja snu;
– leki aktywizuj¹ce (w tym nadmierna aktywacja uk³adu adrenergicznego, np.
johimbina, alkohol, amfetamina, kokaina…
…, spo³eczna).
135
IMPULSYWNOŒÆ A SAMOBÓJSTWA
Tendencja do impulsywnoœci jest wi¹zana z zaburzeniami równowagi neuroprzekaŸnictwa.
Tabena 2. Neurochemiczne uwarunkowania podjêcia zachowania (Swann i in. 2004)
równowaga neurotransmisji
zwiêkszona impulsywnoœæ
zachowania zale¿ne od popêdów
dopamina (wra¿liwoœæ na stres)
zmniejszenie
impulsywnoœci
serotonina
wzbudzenie w uk³adzie limbicznym pobudzaj¹ce…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz