Historia państwa i prawa polskiego - insurekcja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia państwa i prawa polskiego - insurekcja - strona 1 Historia państwa i prawa polskiego - insurekcja - strona 2

Fragment notatki:

Insurekcja Narodowa Przygotowanie Przygotowaniami do powstania zajmowała się grupa patriotów, która musiała opuścić Polskę. Na wodza o funkcjach i władzy dyktatora powołano Tadeusza Kościuszkę Plany powstania powstały przede wszystkim w konspiracyjnym ruchu Warszawy. Powstanie miało się rozpocząć w Krakowie dlatego bo liczono na neutralność Austrii.
Akt powstania Ogłoszony 24 marca 1794 r. Akt powstania nie nawiązywał do konstytucji 3 maja ani do reform sejmu czteroletniego co było przejawem krytycznego podejścia autorów do kompromisowego ustawodawstwa. Uchwalenie ustroju powstańcy odraczali do zwycięskiego powstania. Na czele władz powstańczych stanął Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej i powołana przez naczelnika Rada Najwyższa Narodowa .(miała słuchać rozkazów naczelnika a w razie jego pojmania, śmierci itp. Powołać nowego naczelnika, cywilne kierownictwo kraju i ustawodawstwo).
Siły zbrojne Jako hasło przyjęto „wolność, całość, niepodległość ”. Kościuszko i działacze lewego skrzydła powstania wysunęli koncepcję armii narodowej . W organizacji armii chciano połączyć zasady armii regularnej, milicji ludowej, oraz masowego pospolitego ruszenia. Do armii regularnej powoływano 1 piechura z 5 gospodarstw chłopskich, 1 jeźdźca z 50. Drugi człon miała stanowić milicja miejska i wiejska do której powoływano wszystkich zdolnych do niesienia broni. Pospolite ruszenie miało objąć wszystkich mężczyzn 18 - 46. Pod koniec powstania zrezygnowano z pospolitego ruszenia liczącego wtedy ok. 200 tyś. ludzi.
Reformy chłopskie Uniwersał połaniecki 7.V.1794 Ustanowiono instytucje dozorców , którzy mieli działać m. In. w sprawach spornych pomiędzy dworem a wsią. Jeden dozorca miał sprawować pieczę nad obszarem ok. 1000 -1200 gospodarstw
Poddaństwo chłopów zostało ograniczone poprzez zapewnienie im wolności osobistej . Zapewniono chłopom nieusuwalność nieusuwalność z ziemi, jertzeli wypełniali świadczenia na rzecz dworu(własność chłopska - własność podległa)
Na czas powstania miały ulec zmniejszeniu świadczenia chło0pów w robociźnie w skali od 33 do 50%. A stałe powinności chłopów wobec władzy miały nastąpić w „akcie prawodawczej”
Zalecono zawiązywanie umów o przymusowy najem pracy 1794 rada najwyższa wydała ustawę w, której obiecywała chłopom, lub ich dzieciom nadania ziemskie na pełną własność i częściowe uwłaszczenia z ziemi zdrajców.
Dozory W lipcu 1794 Rada Najwyższa wydała ustawę o organizowaniu dozorów. Chodziło o wprowadzenie uniwersału połanieckiego w życie, jak i ekonomiczne potrzeby kraju.
Po powstaniu Dozorcy mieli być wybierani przez właścicieli ziemskich, mieszczan, gromady wiejskie i urzędy miejskie. W praktyce podczas powstania rekrutowali się oni z pztryjotycznej szlachty.

(…)

… w województwach miało wchodzić 8 właścicieli ziemskich 8 właścicieli miejskich i 5 duchownych.
Sądy karne
Sąd kryminalny księstwa Mazowieckiego(później Sąd kryminalny wojskowy) te sądy miały służyć insurekcji i tępieniu zdrady, a także pogłębianiu świadomości rewolucyjnej. Zachowano domniemanie niewinności i inne gwarancje praw oskarżonego. …
… nad utrzymaniem dróg i mostów
Dbać o należny rozwój rolnictwa
Zajmowali się ochroną lasów
Ustrój organów powstańczych
Nie zniesiono pozycji króla, lecz zostawiono go pod nadzorem Rady Najwyższej Centralną władzę sprawowała Rada Zastępcza Tymczasowa A od końca maja Rada Najwyższa Narodowa. Składała się z 8 radców 32 zastępców i Naczelnika.
Na lewym skrzydle polskim byli tzw. Polscy Jakobini radykalni działacze…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz