Finanse i bankowość system podatkowy 2

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse i bankowość  system podatkowy 2 - strona 1

Fragment notatki:

SYSTEM PODATKOWY
Podatek - jest kategorią ekonomiczną, która wyraża stosunki pomiędzy państwem i obywatelem zobowiązanym do jego uiszczenia. Podatek odzwierciedla pewne ogólne właściwości wspólne określonej grupie ekonomicznych stosunków podziału i ściśle z nimi związanych stosunków prawnych. Jego przedmiotem jest świadczenie pieniężne przymusowe, nieekwiwalentne i bezzwrotne oparte na ogólnych normach prawnych. Cechy te pozwalają odróżnić podatek od innych świadczeń na rzecz budżetu państwa:
pieniężny charakter świadczeń podatkowych wiąże się z jego wymiarem i poborem w jednostkach pieniężnych danego kraju
przymusowy charakter podatku wynika z władczych uprawnień państwa w stosunku do wszystkich obywateli zamieszkałych na terytorium danego kraju lub posiadających na nim źródło podatkowe
przymus podatkowy jest przymusem prawnym, który opiera się na aktach prawnych pochodzących od władzy państwowej i wynika z panowania ekonomicznego i politycznego państwa. Kwestionowanie władztwa podatkowego jest równoznaczne z negowaniem władzy państwowej. Władztwo to obejmuje prawo do stanowienia podatków oraz prawo do ich poboru łącznie z prawem do egzekucji oraz regresji
bezzwrotny charakter świadczeń podatkowych polega na definitywnym przekazaniu przez podmiot zobowiązany do uiszczenia podatku, środków pieniężnych na rzecz budżetu państwa
nieodpłatność - oznacza, że w zamian za wniesione świadczenie na rzecz budżetu państwa, wpłacający nie otrzymuje ze strony państwa żadnego bezpośredniego świadczenia, które ma charakter ekwiwalentny wymienione powyżej cechy muszą wystąpić w danym świadczeniu łącznie, aby miało ono charakter podatku - są to cechy stałe podatku
FUNKCJE PODATKU:
fiskalna - wiąże się z pokryciem zapotrzebowania na dochód publiczny. Z uwagi na to przyjmuje się iż opodatkowanie fiskalne służy skutecznemu finansowaniu wydatków publicznych państwa. Realizacja tego zadania zawsze będzie wymagała wywarzenia przeciwstawnych interesów: publicznego i prywatnego
- źródło podatku - brak właściwych źródeł podatkowych może stanowić zagrożenie dla aktywności ekonomicznej państwa; systemy państw sięgają do dwóch źródeł: podatek od wartości dodanej VAT, akcyzowy; bezpośrednie - dochodowy od osób fizycznych, pośrednie 0 dochodowy od osób prawnych
- elastyczność podatku - oznacza, że jest on zdolny do tego, aby w stosunkowo krótkim czasie reagować na wzrost i spadek zapotrzebowania na dochód publiczny
-taryfa podatkowa progresywna - może wywoływać stały wzrost przeciętnego i granicznego obciążenia podatkami z uwagi na to, że wraz ze wzrastającym dochodem jego obciążenie podatkowe wzrasta więcej niż proporcjonalnie i może prowadzić do naruszenia podstawowych zasad podatkowych ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz