Etyka gospodarcza - wykłady - Temperament

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1204
Wyświetleń: 4802
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Etyka gospodarcza - wykłady - Temperament - strona 1 Etyka gospodarcza - wykłady - Temperament - strona 2 Etyka gospodarcza - wykłady - Temperament - strona 3

Fragment notatki:

dr Grzegorz Polok. Notatka składa się z 11 stron.

...MORALNE REGUŁY I PODSTAWY obejmuje kilka zasadniczych elementów:
1. Cel względnie cele ludzkiego działania, od osiągnięcia których zależy prawdziwe szczęście człowieka i rzeczywisty sens jego egzystencji
2. Właściwe temu działaniu dobro moralne (względnie zło) oraz odpowiadające mu moralne wartości.
3. Moralny imperatyw, nakaz, zwany też prawem moralnym, mocą którego człowiek jest zobowiązany lub uprawniony do czynienia bądź nieczynienia czegoś.

LUDZKIE DZIAŁANIE– rozumie się przez nie ogół ludzkich czynów świadomych (rozumnych) i wolnych. Poza nawiasem etyki znajduje się działanie, w których człowiek nie wie, co czyni albo czyni coś z musu, wbrew swojej woli.

ZDOLNOŚCI POZNAWCZE:
1. Poznanie ściśle rozumowe – oznacza w etyce, podobnie jak w innych dyscyplinach filozoficznych, właściwą wyłącznie człowiekowi zdolność myślenia abstrakcyjnego, dzięki czemu tworzy on ogólne pojęcia etyczne i odpowiednie zasady postępowania.
2. Doświadczenia – do nich zalicza się refleksję, jakiej człowiek dokonuje nad własną świadomością moralną i jej ideami, czyli zdolność uświadamiania sobie stanów własnej świadomości moralnej.

ETYKA A INNE NAUKI:
korzysta z nauk o człowieku
etyka a teologia moralna - `teos` - nauka o Bogu....

...POJĘCIE TEMPERAMENTU

Temperament jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na styl działania człowieka. Stanowi on tę część składową osobowości, która bywa różnie definiowana.
Wg G.W. Allporta
Temperament odnosi się do zjawisk charakteryzujących emocjonalną naturę jednostki, takich jak podatność na wzbudzenie emocjonalne, charakterystyczna dla niej siła i szybkość reakcji, dominujący nastrój łącznie z jego specyficzną zmiennością i intensywnością, które to zjawiska zależą od wyposażenia konstytucjonalnego i są w przeważającej mierze dziedziczne. Tak rozumiany temperament jest jedną z tych dyspozycji, które niemal nie zmieniają się w ciągu całego życia.
Koncepcja temperamentu, określająca go jako styl zachowania: temperament jest niezależną własnością psychiczną jednostki, którą zawsze należy traktować jako coś odrębnego od motywacji, zdolności i osobowości. Przejawia się on w formie reakcji na jakiś bodziec zewnętrzny, okoliczność, oczekiwanie lub wymóg.
Odnosi się przed wszystkim do formalnej charakterystyki zachowań lub reakcji, obejmujących takie parametry jak: intensywność, energia, siła, szybkość, tempo, zmienność, ruchliwość.
Poprzez pojęcie temperamentu należy rozumieć cechy zachowania pod względem których ludzie różnią się.ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD TEMPERAMENTU

Charakterystyczne uczuciowe zabarwienie przeżyć, które decydują o podstawowym nastroju konkretnego człowieka
Wrażliwość uczuciowa, przejawiająca się stopniem gotowości reagowania na bodźce emocjonalne i sposobem reagowania na nie
Tempo reakcji aktów myśli i woli, przebiegu uczuć oraz działania zewnętrznego
Siła witalna z jaką wykonane są czynniki życiowe....


ETYKA GOSPODARCZA
ETYKA to zbiór norm postępowania.
Etyka lub przymiotników etyczny i nieetyczny używany wtedy gdy kontekst teoretyczny lub refleksja nad dobrem i złem.
MORALNOŚĆ i jej pochodnych używamy raczej do określenia konkretnych zachowań. Etyka odpowiada na pytanie: jak żyć?
„Jak postępować?” jest wtórnym do „jak żyć?”. Jeśli ktoś pyta „jak postępować?” a nie stawia i nie rozstrzyga pytania „jak żyć?”, to pytanie o postępowanie pozostaje zawieszone w próżni.
Jeśli natomiast pytanie o „jakość” n

(…)

…) - klienci, odbiorcy ich działalności
relacja: podmioty gospodarcze - całość społeczeństwa i jego instytucji (państwowych, samorządowych i prawnych)
relacja: podmioty gospodarcze - środowisko przyrodnicze
PODSTAWOWE SPOSOBY REALIZACJI ETYKI BIZNESU
programy etyczne
kodeksy etyczne
etyka zawodowa
społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (SOP)
inne np. Fair Play, „Przejrzysty urząd, przejrzysta gmina…
… pytania „jak żyć?”, to pytanie o postępowanie pozostaje zawieszone w próżni.
Jeśli natomiast pytanie o „jakość” naszego życia jest już rozstrzygnięte, to pytanie o nasze postępowanie może się na nim oprzeć w poszukiwaniu właściwego rozwiązania.
PERSONALIZM (tomizm) - św. Tomasz z Akwinu - godność i wartość człowieka punktem odniesienia.
ETYKA - jest to nauka filozoficzna, która ustala moralne podstawy…
… mu się rozwinąć w pełną i głęboką wiedzę, staniemy się otwarci na dobro, a zło nie będzie miało do nas tak łatwego dostępu.
ARYSTOTELES - wyodrębnił etykę jako osobną dyscyplinę, przydzielił etyce jej obecna nazwę.
Moralną powinność postępowania wyznacza jego stosunek do najwyższego dobra (eudajmonizm perfekcjonistyczny).
ŚW. AUGUSTYN, ŚW. TOMASZ Z AKWINU.
Wpływ objawienia chrześcijańskiego na moralną świadomość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz