Ekstradycja-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1974
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekstradycja-opracowanie - strona 1 Ekstradycja-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

EKSTRADYCJA Ekstradycja - ( Art. 602 ) 1. wydanie osoby ściganej albo skazanego ( osoba wydawana ) 2. przez państwo na obszarze którego ta osoba się znajduje ( państwo wydające ) 3. na wniosek państwa obcego ( państwo ścigające ) 4. w celu: a. przeprowadzenia przeciw niej postępowania karnego lub b. wykonania orzeczonej co do niej kary albo środka zabezpieczającego. Należy odróżnić 1. ekstradycję 2. przekazanie ścigania- państwo wydające nie ściga danej osoby, a osoba wydawana jest powiązana z państwem, do którego jest wydawana, jedynie faktem popełnienia przestępstwa lub skazaniem za nie 3. deportację ( wydalenie ) - instytucja prawa administracyjnego oparta na normach wewnątrzkrajowych i dotyczyć może jedynie cudzoziemca. Art. 52 ust. 4 K.- obywatela polskiego nie można wydalić z kraju ani zakazać mu powrotu do kraju. Deportacja może stanowić ukrytą ekstradycję- jeśli następuje do państwa, które ściga cudzoziemca, stąd niektóre kraje zastrzegają w takich sytuacjach zakaz wydalenia do danego państwa. Wyróżniamy 1. ekstradycję czynną- gdy Polska występuje z wnioskiem ekstradycyjnym ( Rozdział 64, Art. 593- 601 ) 2. ekstradycja bierna - gdy Polska rozpoznaje wnioski państw obcych ( Rozdział 65, Art. 602- 607 Ekstradycja bierna - procedura 1. państwo obce składa wniosek ekstradycyjny 2. prokurator a. przesłuchuje osobę, której wniosek dotyczy b. w miarę potrzeby zabezpiecza dowody znajdujące się w kraju c. następnie wnosi sprawę do właściwego miejscowo sądu okręgowego. 3. sąd okręgowy rozpoznaje wniosek na posiedzeniu. Może w nim uczestniczyć obrońca. 4. sąd wydaje postanowienie w przedmiocie (nie)dopuszczalności ekstradycji 5. na postanowienie sądu przysługuje zażalenie 6. sąd przekazuje prawomocne postanowienie wraz z aktami sprawy Ministrowi Sprawiedliwości , który po rozstrzygnięciu wniosku zawiadamia o tym właściwy organ państwa obcego. Niedopuszczalność ekstradycji I. obligatoryjnie ( Art. 604 §1 ) 1. osoba, której wniosek dotyczy jest obywatelem polskim ( ← Art. 55 ust. 1 K. ) 2. osoba, której wniosek dotyczy korzysta z RP z prawa azylu 3. czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego 4. ustawa uznaje, że czyn nie stanowi przestępstwa 5. ustawa uznaje, że sprawca nie popełnia przestępstwa 6. ustawa uznaje, że sprawca nie podlega karze 7. nastąpiło przedawnienie 8. postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz