Czynności prawne - Skutek prawny - Zasada autonomii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności prawne - Skutek prawny - Zasada autonomii  - strona 1

Fragment notatki:

CZYNNOŚCI PRAWNE:
Należą one do kategorii zdarzeń cywilnoprawnych o najwyższej doniosłości prawnej. Podstawowym fundamentem, na którym wznosi się ich jurydyczna konstrukcja, jest uznanie przez porządek prawny - w wyznaczonych przez siebie granicach - zasada autonomii (swobody) kształtowania swoimi decyzjami stosunku prawnego przez podmiot dokonujący czynności prawnej. Jej zakres zależy od ustroju społeczno-gospodarczego, leżącego u podstaw danego systemu prawnego oraz od sfery stosunków i typu czynności prawnej. W zakresie obligacyjnych (zobowiązaniowych) stosunków prawnych art. 3531 KC (strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości-naturze stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego) polski porządek prawny w pełni akceptuję zasadę swobody w zakresie zawierania umów, doboru kontrahenta i kształtowania jej treści. Ograniczenie autonomii stron w zakresie kształtowania swoich stosunków prawnych następuje jednak w innych działach prawa cywilnego (prawo rzeczowe, spadkowe czy rodzinne) oraz jednostronnych czynności prawnych - tzw. zasada numerus clausus dopuszczonych przez prawo typów czynności prawnych).
Pojęcie:
CZYNNOŚĆ PRAWNA to stan faktyczny, w skład którego wchodzi co najmniej jedno oświadczenie woli, stanowiące uzewnętrznioną decyzję podmiotu prawa cywilnego wywołania określonych skutków prawnych, z którym to stanem faktycznym ustawa wiąże skutki wyrażone w tym oświadczeniu, a także skutki prawne oświadczeniem woli nie objęte, lecz wynikające z ustawy, zasad współżycia społecznego lub ustalonych zwyczajów (por. art. 56 KC).
Zatem treść stosunku prawnego ukształtowanego w następstwie dokonania czynności prawnej może być znacznie bogatsza od treści oświadczenia woli.
Z punktu widzenia gospodarczego najważniejszym rodzajem czynności prawnej jest umowa (zgodne oświadczenia woli dwóch lub więcej stron). Jakkolwiek oświadczenie woli stanowi substrat (rdzeń) każdej czynności prawnej, to niekiedy do jej dokonania potrzebne są jeszcze inne elementy przewidziane przez prawo (np. do ustanowienia hipoteki potrzebna jest umowa między właścicielem nieruchomości a wierzycielem oraz konstytutywny wpis do księgi wieczystej).
Nie są czynnościami prawnymi:
zachowania o charakterze grzecznościowym (np. do obudzenia pasażera w pociągu) bowiem ich celem nie spowodowanie skutków sankcjonowanych przez prawo,
czynności procesowe dokonywane w toku postępowania przed sądem - reguluje je procesowe prawo cywilne (wyj. to czynności procesowe o charakterze materialnym - np. ugoda - do których zastosowanie mają zarówno przepisy prawa procesowego, jak i materialnego).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz