CHARAKTERYSTYKA RACHUNKOWOŚCI I PRAWA BILANSOWEGO - Pojęcie, zakres i części składowe rachunkowości gospodarczych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2121
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
CHARAKTERYSTYKA RACHUNKOWOŚCI I PRAWA BILANSOWEGO - Pojęcie, zakres i części składowe rachunkowości gospodarczych - strona 1 CHARAKTERYSTYKA RACHUNKOWOŚCI I PRAWA BILANSOWEGO - Pojęcie, zakres i części składowe rachunkowości gospodarczych - strona 2 CHARAKTERYSTYKA RACHUNKOWOŚCI I PRAWA BILANSOWEGO - Pojęcie, zakres i części składowe rachunkowości gospodarczych - strona 3

Fragment notatki:

Jan Nowak-Kowalski CHARAKTERYSTYKA RACHUNKOWOŚCI I PRAWA BILANSOWEGO Pojęcie, zakres i części składowe rachunkowości gospodarczych oraz kompletnego ujmowania zachodzących zjawisk i procesów gospodarczych w uporządkowany sposób za pomocą specyficznych metod, form, rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Dzięki temu uzyskuje się sformalizowany, wewnętrznie spójny i zbilansowany obraz działalności gospodarczej o uniwersalnym charakterze . Najogólniej ujmując, rachunkowość jest systemem wartościowego odzwierciedlania zdarzeń gospodarczych. W związku z tym głównymi przesłankami jej powstania są:
rozwój produkcji towarowej, czego konsekwencją jest wymiana produktów w formie transakcji kupna - sprzedaży, stosowanie pieniądza jako powszechnego ekwiwalentu, umożliwiającego określenie wartości przedmiotu wymiany. Przesłankom tym muszą też towarzyszyć sprzyjające warunki, jak masowość wymienionych zjawisk, odpowiedni poziom wiedzy i jej powszechność (umiejętność pisania, znajomość zasad arytmetyki).
Punktem wyjścia dla zapisów rachunkowości było wspomaganie pamięci ludzkiej odpowiednimi notatkami, co do zjawisk gospodarczych oraz posiadanego majątku. Z przekazów historycznych wynika, że ewidencja gospodarcza była prowadzona już w starożytności (w Mezopotamii - gliniane tabliczki z zapisami wpływów, wydatków, należności, zobowiązań, posiadanych bogactw; w starożyt-nym Egipcie - zwoje papirusu, w Grecji i Rzymie - tabliczki woskowe). Wzmianki o prowadzonych zapisach można też znaleźć w Starym Testamencie.
Średniowieczna księgowość kupiecka zalążkiem współczesnej rachunkowości Najstarszym zabytkiem rachunkowości są księgi władz skarbowych Genui z 1340 roku. Zachowane z tego lub z późniejszego okresu księgi domów handlowych i bankowych z miast włoskich mają cechy księgowości pojedynczej. Jednak już w XIV wieku w miastach północnowłoskich pojawia się system księgowości podwójnej prowadzonej w dwóch księgach. Jedna z nich służyła jako dziennik do zapisów chronologicznych, na których podstawie dokonywano następnie zapisów na kontach znajdującej się w drugiej księdze, nazywanej księgą główną. W tym czasie konto staje się powszechnie znanym urządzeniem księgowym, funkcjonującym wg zasady podwójnego zapisu, stosowanej bez zmian do dziś.
W XV wieku pojawiają się pierwsze opracowania naukowe omawiające zasady prowadzenia księgowości. Autorem pierwszej pracy w tym zakresie był Benedetto Cotrugli, który w 1458 roku napisał rozprawę pt. „O handlu i dosko-nałym kupcu”. W późniejszych latach księgowość zaczyna przenikać z miast włoskich do krajów Europy Zachodniej, co wiąże się z przesunięciem ośrodków handlu oraz powstawaniem dużych manufaktur w tych krajach.

(…)

… o podstawowym znaczeniu dla omawianej dziedziny prawa jest ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994. Do czasu jej uchwalenia prowadzenie rachunkowości było regulowane aktami niższego rzędu, a mianowicie rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej oraz zarządzeniem Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie jednolitych zasad rachunkowości bankowej. Zasady rachunkowości spółek prawa handlowego były zawarte w kodeksie handlowym. Przepisy z zakresu rachunkowości zawierały też inne ustawy, np. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw, prawo spółdzielcze, prawo bankowe.
Ustawa o rachunkowości reguluje prowadzenie rachunkowości handlowej przez wszystkie podmioty, niezależnie od ich formy prawnej…
… operacji gospodarczych; w prawie polskim nosi ona nazwę podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ewidencja ta ma na celu wyłącznie dostarczenie danych do wymiaru podatków należnych od tych podmiotów, dlatego też zasady jej prowadzenia są regulowane przepisami prawa podatkowego. Osoby fizyczne i spółki osób fizycznych zobowiązane do prowadzenia takiej księgi mogą jednak zrezygnować z niej i przyjąć…
… wierzycieli przed błędnymi decyzjami dotyczącymi udzielania, odmowy udzielania, lub wypowiedzenia kredytu; udziałowców i załogę - przed naruszeniem ich interesów finansowych w wyniku zaniżania zysku; organy administracji skarbowej - przed błędnymi informacjami, branymi pod uwagę przy ustalaniu dochodu podatkowego.
Podporządkowanie przepisów rachunkowości podstawowym zasadom rachunkowości, zwanych nadrzędnymi…
… finansowych zależy prawidłowość i skuteczność decyzji podejmowanych przez użytkowników. Dla ochrony ich interesów wprowadzono obowiązek badania i ogłaszania sprawozdań finansowych. Badanie polega na sprawdzeniu przez niezależnego biegłego rewidenta prawdziwości, zupełności i po-prawności informacji zawartych w przedstawionym przez jednostkę sprawozdaniu. Celem przeprowadzonego przez biegłego badania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz