Regulamin

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.notatek.pl.

 

I.    Postanowienia ogólne regulaminu. 

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania z Sieci Użytkowników Serwisu internetowego Notatek.pl, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników niniejszego Serwisu. Każdy Użytkownik z chwilą Rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm. – dalej u.ś.u.d.e.).
 3. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi polegające na udostępnianiu Użytkownikom zasobów teleinformatycznych w celu przechowywania przez nich danych (usługa hostingu w rozumieniu art. 14 u.ś.u.d.e.).
 4. Realizacja wszelkich odpłatnych i nieodpłatnych usług dostępnych na stałe lub okresowo w Serwisie, odbywa się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 5. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

a)      Administrator (Usługodawca) - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis www.Notatek.pl czyli spółka Notatek.pl sp. z o.o.;

b)      Akcja Promocyjna - organizowana cyklicznie promocja skierowana do zarejestrowanych Użytkowników;

c)      Konto (Konto Użytkownika) - jest to miejsce w Serwisie (podstrona), przypisane konkretnemu Użytkownikowi po Rejestracji. Dla swojej poprawności Rejestracja wymaga podania prawdziwych danych i akceptacji Regulaminu. Poprawnie utworzone Konto jest dostępne po zalogowaniu, gdzie w każdym czasie Użytkownik ma prawo zmieniać i modyfikować swoje dane i pliki;

d)      Treści wszelkiego rodzaju dane tekstowe, dane graficzne, pliki audialne (np. nagrania) lub pliki audiowizualne (np. wideoklipy, filmy, obiekty multimedialne), a także komentarze zamieszczone przez Użytkownika w Sieci Użytkowników Serwisu;

e)      Kredyt - wewnętrzna waluta stosowana w Serwisie, służąca do rozliczania należności z tytułu świadczenia usług płatnych;

f)        Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

g)      Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu;

h)      Serwis (Sieć Użytkowników Serwisu) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.notatek.pl, który stanowi sieć Użytkowników (USENET), w tym sieć aktywnych Użytkowników, o których mowa w III.20. – III.24 Regulaminu;

i)        Użytkownik - każda osoba fizyczna, posiadająca Konto; aktywnym Użytkownikiem jest każdy Użytkownik, który

j)        Usługa – usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu;

k)      Regulamin - niniejszy dokument regulujący warunki korzystania z Serwisu  www.Notatek.pl.

II.  Wymagania techniczne i Rejestracja. 

 1. W celu uzyskania statusu Użytkownika Serwisu i korzystania z jego funkcjonalności niezbędny jest: komputer, dowolna przeglądarka Internetowa, dostęp do Internetu oraz posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) lub konta na portalu Facebook. 
 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

  a)      Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

  b)      Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

  c)      minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 3. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, a w szczególności w celu:


  a)      utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać hasła,

  b)      dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz

  c)      tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.

   

 4. Procedura Rejestracji i aktywacji Konta przebiega etapowo z wykorzystaniem Serwisu i prywatnej skrzynki e-mail bądź konta na Facebook’u.
 5. W celu dokonania poprawnej Rejestracji niezbędne są działania Użytkownika, szczegółowo opisane na każdym etapie procedury Rejestracji.
 6. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 7. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.
 8. W trakcie procedury Rejestracji, Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych niezgodnych z prawdą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z podania danych niezgodnych z prawdą.


III.  Korzystanie z Serwisu. 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci udostępniania narzędzi teleinformatycznych (zasoby Serwisu, Konto) w celu przechowywania Treści , której integralna częścią jest niniejszy Regulamin, zostaje zawarta z momentem skutecznego doręczenia Usługodawcy prawidłowo wypełnionego przez Użytkownika formularza rejestracyjnego. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Korzystanie z niektórych Usług świadczonych w ramach Serwisu może być odpłatne. Informacje w zakresie odpłatności za korzystanie z ww. usług zamieszczone zostaną w taki sposób, aby Użytkownik mógł się z nimi zapoznać przed ewentualnym skorzystaniem z ww. usług. Umowa o świadczenie takich usług zostaje zawarta w momencie wskazanym przez usługodawcę podczas zamawiania danej usługi.
 3. Rejestracja w ramach Serwisu następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
 4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartą w wyniku Rejestracji, w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Użytkownika do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 6. Każda ze stron jest uprawniona wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy. Nie istnieje minimalny okres, przez który Umowa nie może być wypowiedziana.
 7. Usługodawca, chcąc wypowiedzieć Umowę, poinformuje Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Użytkownika.
 8. Użytkownik wypowiada Umowę poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego dwa (2) dni.
 9. W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni. Termin 10-dniowy liczony jest od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług (punkt III ust. 1 oraz ust. 2 powyżej). W takim przypadku zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w następujących przypadkach: 


  a)     świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem 10 – dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 9 powyżej,

  b)      zapisów na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,

  c)      umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

  d)      świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

 11. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo do:


  a)        aktualizowania danych zawartych w profilu Konta,

  b)        usunięcia swojego Konta, danych osobowych oraz plików, które opublikował,

  c)        przeglądania profili innych Użytkowników i komunikowania się z nimi za pomocą wewnętrznych wiadomości,

  d)        przeszukiwania Sieci Użytkowników Serwisu,

  e)        wypowiadania się w dyskusjach przy przedmiocie lub wykładowcy,

  f)          oceniania Treści, które pobrał.

 12. W organizowanych przez Usługodawcę Akcjach Promocyjnych mogą brać udział Użytkownicy, którzy spełniają następujące warunki:


  a)      są zarejestrowani i posiadają  w pełni aktywowane Konto;

  b)      posiadają status studentów;

  c)      znajdują się w grupie fanów Serwisu Notatek.pl na Facebook’u. W tym celu konieczne jest wejście na stronę https://www.facebook.com/notatek i kliknięcie “Lubię to” u  góry strony;

  d)      wykazali aktywność, która spełnia warunki opisane w punkcie IIII.23 poniżej  oraz punktach IV.2 i IV.5 poniżej.

  e)      zamieścili Treści w okresie trwania promocji.

 13. Każdy Użytkownik, który zamierza wziąć udział w Akcji promocyjnej zobowiązany jest do zawarcia w profilu Konta Serwisu następujących informacji (w odpowiednich, przeznaczonych do tego polach):


  a)      imię i nazwisko,

  b)      nazwa uczelni, na której studiuje,

  c)      nazwa kierunku,

  d)      rok, na którym studiuje i data urodzenia

 14. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych danych spowoduje, że zgłoszenie Użytkownika do udziału w Akcji Promocyjnej nie zostanie przyjęte.
 15. Profile na Facebook’u wykorzystywane do udziału w Akcji Promocyjnej muszą być prawidłowo uzupełnione o imię i nazwisko Użytkownika (w przeznaczonych do tego polach), celem jego identyfikacji i weryfikacji warunków udziału w Akcji Promocyjnej.
 16. Administrator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w każdym czasie, czy Użytkownik spełnia wszystkie warunki konieczne do udziału w Akcji Promocyjnej. Jeżeli nie będzie ich spełniał, zostanie wykluczony z udziału w Akcji Promocyjnej.
 17. Wyniki weryfikacji aktywności Użytkownika, zarówno na potrzeby Akcji Promocyjnej jak i poza nią, są nieodwołalne.
 18. W sprawach nienormowanych przez regulamin Akcji Promocyjnej zastosowanie ma Regulamin Serwisu.
 19. Zasady dokonywania płatności online zostały uregulowane w treści regulaminów podmiotów, za pośrednictwem których dane płatności są przez Użytkowników realizowane. Reklamacje związane z płatnościami online należy kierować do podmiotów, za pośrednictwem których dane płatności są przez Użytkowników realizowane.
 20. Użytkownikowi, którego aktywność w ramach Serwisu została oceniona pozytywnie (w myśl kryteriów opisanych w punkcie III.23 poniżej) przyznawane są  - na zasadach każdorazowo określanych w zasobach Serwisu - Kredyty z tytułu korzystania z usługi przechowywania Treści.
 21. Nie istnieje możliwość zamiany Kredytów na prawdziwe pieniądze i/lub pieniężny ekwiwalent. Kredyty nie mogą być również wymieniane pomiędzy  pozostałymi Użytkownikami ani również odsprzedawane. Powyższe dotyczy zarówno Serwisu jak i otoczenia poza Serwisem. Posiadane przez Użytkownika Kredyty mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie  w Serwisie i nie podlegają zwrotowi. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron posiadane przez Użytkowników Kredyty nie mogą zostać zamienione na pieniądze lub inny ekwiwalent.
 22. Użytkownik ma możliwość zapłaty za usługi płatne m.in. Kredytami, przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym. Możliwość korzystania z danego sposobu płatności może być uzależniona od usługi.
 23. Aktywność Użytkowników w ramach Sieci Użytkowników Serwisu oceniana jest pod kątem:


  a)      jakości oraz wartości merytorycznej przechowywanych Treści, a także ich walorów dodatkowych w postaci wykresów, schematów, rysunków itp.

  b)      przypisania do Treści odpowiedniego wykładowcy;

  c)      zawarcia odpowiedniego opisu Treści, który musi mieć minimum 600 znaków, żeby Treść mogła zostać dodana do bazy; opis musi być zwięzły, napisany poprawną polszczyzną, zgodny z zasadami ortografii i gramatyki, musi streszczać najważniejsze zagadnienia poruszane w Treści.

 24. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wydzielenia Sieci aktywnych Użytkowników Serwisu oraz uzależnienia dostępu do ww. Sieci od spełnienia określonych warunków o czym Użytkownik zostanie poinformowany każdorazowo w przypadku próby uzyskania dostępu do takiej sieci.
 25. Użytkownik zobowiązuje się do:

a)      nie podejmowania prób złamania zabezpieczeń usług Serwisu;

b)      nie modyfikowania i nieingerowania w jakimkolwiek stopniu w kod źródłowy oprogramowania Serwisu;

c)      nie ingerowania w bazy danych dostępnych poprzez Serwis Usługodawcy;

d)      nie modyfikowania w jakimkolwiek celu usługi Serwisu, znaków towarowych, opisów oraz pozostałych danych i przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych na stronie internetowej Serwisu.

e)      korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;

f)        nie dostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;

g)      korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw;

h)      korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

i)        nie podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu obejście zabezpieczeń, czy też zakłócających stabilność i funkcjonalność autoryzowanych serwerów i/lub oprogramowania Serwisu;

j)        korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

 IV.      Charakter Treści oraz procedura zgłaszania bezprawnych Treści lub Treści, z którymi jest związana bezprawna działalność.

 1. Zamieszczając Treści w Serwisie oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania Treści. Usługodawca nie jest dostawcą Treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia Użytkownikowi odpowiednie narzędzia teleinformatyczne. Użytkownik nie przenosi na Usługodawcę żadnych praw oraz nie udziela Usługodawcy żadnej licencji w zakresie Treści.
 2. Użytkownik oświadcza, że:

a)           jest uprawniony do korzystania w zakresie Serwisu z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na Treści,

b)           jest uprawniony do oznaczania ww. utworów tytułami oraz imionami i nazwiskami ich autorów;

c)           podane przez niego dane autorów utworów jakie wchodzą w skład Treści są zgodne z prawdą;

d)           jest uprawniony do wykonywania autorskich praw zależnych w zakresie Treści;

e)           umieszczenie oraz udostępnienie w ramach Serwisu danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których ww. dane, wizerunek lub informacje dotyczą,

f)             Treści są wolne od błędów oraz wad;

g)           wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

h)           wyraża zgodę na wgląd do Treści przez innych Użytkowników.

      3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter, poprawność, kompletność, dokładność oraz przydatność i zawartość merytoryczną zamieszczonych przez siebie Treści. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści, z zastrzeżeniem art. 14 u.ś.u.d.e. Zamieszczane Treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

      4. W przypadku powzięcia przez osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w Serwisie Treści naruszających Regulamin, powinna ona niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Usługodawcą pod adresem e-mail kontakt@notatek.pl

      5. Zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu bezprawnych Treści lub Treści, z którymi jest związana bezprawna działalność, a w szczególności Treści, które stanowią:

a)      utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i/lub przedmioty praw pokrewnych, a także przedmioty praw własności przemysłowej w rozumieniu Ustawy Prawo własności przemysłowej (np. znak towarowy) w przypadku gdy udostępniający je za pośrednictwem Serwisu Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z nich w powyższy sposób;

b)      naruszenie dóbr osobistych osób fizycznych oraz osób prawnych w rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny (np. podanie nieprawdziwych informacji na temat osoby fizycznej lub osoby prawnej, zamieszczenie wizerunku osoby trzeciej bez jej zgody);

c)      naruszenie przepisów obowiązującego prawa czyli m.in. publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych  albo ze względu na bezwyznaniowość, popełnienia zbrodni lub występku, a także obrażanie uczuć religijnych w rozumieniu Ustawy Kodeks Karny;

d)      naruszenie jakichkolwiek innych praw osób trzecich (np. poprzez naruszenie oświadczeń złożonych w punkcie IV. 2 powyżej);

e)      dosłowny zapis wykładów, lektoratów itp.;

f)        pracę dyplomową (licencjacką, magisterską, doktorską), od której obrony nie upłynęło więcej niż sześć miesięcy kalendarzowych.

      6. Użytkownik, poprzez zamieszczenie Treści w Serwisie, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez osoby trzecie, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.

      7. Użytkownikowi nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu zamieszczenia Treści w ramach Serwisu.

      8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do uniemożliwiania dostępu do tych Treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że są one bezprawne lub jest z nimi związana bezprawna działalność. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że Usługodawca nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych Treści.

      9. W przypadku gdy w wyniku zamieszczenia przez Użytkownika w ramach Serwisu  danej Treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa lub wyrządzenia osobie trzeciej szkody przez Użytkownika lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Użytkownika złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.

V.    Odpowiedzialność 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 2. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Serwisu sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu trzeciego, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

  a)      utratę przez Użytkownika danych lub inną szkodę Użytkownika spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy,

  b)      skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

  c)      szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,

  d)      treść wszelkich wypowiedzi Użytkownika, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Serwisu.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z powodu siły wyższej, a także działań lub zaniechań Użytkownika oraz podmiotów trzecich, za których działania lub zaniechania Użytkownik ponosi odpowiedzialność.
 6. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Użytkownika.


VII.    Awarie i zgłaszanie naruszenia prawa. 

 

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez zakłóceń i usterek.
 2. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w stosownym terminie nieprawidłowości jakie zostały w odpowiedni sposób zgłoszone przez Użytkowników.
 3. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje Użytkownikowi tylko i wyłącznie w zakresie nieprawidłowości, awarii, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu, za które odpowiedzialność ponosi Usługodawca.
 4. W trakcie korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Serwisu oraz o niewłaściwej jego zdaniem jakości usług Serwisu.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości, awarii, usterki lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty skutecznego złożenia.
 7. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.
 8. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 9. Reklamacje rozpatrywane będą przez Usługodawcę niezwłocznie, w kolejności wpływania.

 

VIII.  Postanowienia końcowe.

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu i zarazem zgodna z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Użytkownik jest uprawniony do przeniesienia praw wynikających z Regulaminu i całej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jaką zawarł z Usługodawcą na osobę trzecią tylko i wyłącznie za uprzednim uzyskaniem pisemnej zgody Usługodawcy pod rygorem nieważności.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną  może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 4. Usługodawca może zmienić Regulamin. W przypadku Użytkowników zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej w wyniku Rejestracji lub innej umowy o świadczenie usług, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 5. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem www.notatek.pl/c,regulamin.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 marca 2012 r.