Architektura TCP IP w Windows 14

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Architektura TCP IP w Windows 14 - strona 1 Architektura TCP IP w Windows 14 - strona 2 Architektura TCP IP w Windows 14 - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział 14  Usługi pocztowe TCP/IP w sieciach  Microsoft  Programy pocztowe są najczęściej wykorzystywanymi aplikacjami  w Internecie. Tradycyjnie usługi pocztowe zapewniały komputery UNIX,  ale mogą je także  świadczyć komputery Windows NT. W sieci opartej  wyłącznie na oprogramowaniu firmy Microsoft użycie serwerów Win- dows NT jest korzystniejsze, ponieważ administratorzy posiadają dobrą  znajomość systemu.  Istnieje kilka protokołów dla usług pocztowych, z których najczęściej  używanym jest SMTP ( Simple Mail Transfer Protocol ). Ze względu na dużą  liczbę mobilnych użytkowników i  stacji roboczych obecnych  w Internecie, opracowano także protokoły wspomagające, np. POP3 ( Post  Office Protocol version 3 ) lub IMAP4 ( Internet Message Access Protocol ver- sion 4 ).  W wielu sieciach Microsoft wykorzystuje się Microsoft Exchange jako  wewnętrzną aplikację usług pocztowych. Używa ona własnego protokołu  pocztowego, ale posiada możliwość stworzenia bramki dla poczty inter- netowej. Bramki pocztowe, konwertujące wiadomości z niestandar- dowego formatu na internetowy format SMTP, są nazywane bramkami  SMPT.  Protokół SMTP  SMTP ( Simple Mail Transfer Protocol ) umożliwia przesyłanie wiadomości  tekstowych w formacie ASCII do hostów TCP/IP, na których pracują  usługi pocztowe. Rysunek 14.1 przedstawia sesję przesyłania poczty ko- rzystającą z protokołu SMTP. Użytkownik chcący wysłać pocztę korzysta  z lokalnego systemu pocztowego poprzez agenta użytkownika ( User  Agent , UA), będącego komponentem systemu pocztowego. Poczta jest  składowana w lokalnej skrzynce nadawczej. Proces nadawczy SMTP co  pewien czas sprawdza skrzynkę nadawczą; kiedy znajdzie w niej wia- domość, wówczas ustanawia połączenie z hostem przeznaczenia poprzez      Rozdz i ał 14  448  port TCP o numerze 25. Proces odbiorczy w hoście przeznaczenia akcep- tuje połączenie, po czym przesyłana jest poczta. Następnie proces odbior- czy składuje pocztę w skrzynce odbiorczej. Jeśli w hoście przeznaczenia  nie istnieje skrzynka pocztowa o określonej nazwie, do nadawcy wysyła- ny jest informujący o tym komunikat. Procesy nadawczy i odbiorczy,  odpowiedzialne za przesłanie poczty, nazywane są agentami transferu  poczty ( Mail Transfer Agent , MTA).  Standard używanych w  SMTP adresów pocztowych zdefiniowano  w RFC 822. Nagłówki pocztowe są często nazywane nagłówkami 822.  Oto przykład adresu SMTP:  KSS@ SHIVA.COM  Łańcuch tekstowy przed znakiem "@" oznacza nazwę skrzynki poczto- wej, a łańcuch za znakiem oznacza nazwę hosta. Jeśli nazwa skrzynki  pocztowej zawiera znaki specjalne, np. "%", wówczas nazwa skrzynki  pocztowej jest zakodowana w sposób używany przez bramki pocztowe. 

(…)

….
NameServer. Adresy IP serwerów DNS używanych do określania
nazw.
DhcpNameServer. Adres IP serwera DNS używanego do określania
nazw.
Rysunek 14.9
Klucze Rejestru
używane przez Mail
Server.
Reguły przekształcania adresów przez Mail Server
Reguły przekształcania stosuje się do adresów przychodzących
i wychodzących z programu Mail Server. Używa się ich głównie po to,
aby właściciele domen mogli zamaskować nazwy…
…, kiedy po raz
pierwszy sprawdzi on lub otrzyma pocztę. Skrzynka będzie odpowiednio zabezpieczona: dostęp do niej będzie miał tylko użytkownik.
Klienci poczty internetowej dla systemu Windows
Istnieje wiele programów klienta poczty dla systemów Windows 9x
i Windows NT Workstation, np. Eudora, Zmail, Netscape Navigator lub
Microsoft Mail.
Interfejsy użytkownika i procedury konfiguracji tych programów różnią…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz