agresja w szkole - pedagogika - Wpływ wychowawczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
agresja w szkole - pedagogika - Wpływ wychowawczy - strona 1

Fragment notatki:

Informacje zawarte w pracy to: rzut historyczny problemu, terminologia dotycząca problemu- socjologia, agresja w szkole, metodologia i badania; analiza i interpretacja uzyskanych rezultatów w kontekście przyjętych hipotez. Dodatkowo praca zawiera bibliografię.

AGRESJA W SZKOLE
Spis treści
ROZDZIAŁ I
RZUT HISTORYCZNY - ZAINTERESOWANIE PROBLEMEM 2
Przypisy 2
ROZDZIAŁ II
TERMINOLOGIA DOTYCZĄCA PROBLEMU 2
2.1. SOCJALIZACJA 2
2.2. AGRESJA 2
2.3. AGRESJA W SZKOLE 2
Przypisy 2
ROZDZIAŁ III 2
METODOLOGIA I BADANIA 2
3.1. ANALIZA I INTERPRETACJA UZYSKANYCH REZULTATÓW BADAŃ W KONTEKŚCIE PRZYJĘTYCH HIPOTEZ 2
Przypisy 2
PODSUMOWANIE 2
LITERATURA 2
Rozdział I
Rzut historyczny - zainteresowanie problemem
Agresja wśród młodzieży, jest zjawiskiem bardzo powszechnym we współczesnej dobie spowodowane jest to wieloma ważnymi przyczynami. Takimi jak czynniki biologiczne tkwiące w samym dziecku, częste stosowanie przemocy przez osoby z najbliższego otoczenia danej jednostki i nadużywanie kary jako środka wychowawczego itd. Zauważyliśmy również, że szkoła jako placówka edukacyjno-wychowawcza w dużej mierze odpowiada też za kształtowanie się postawy agresywnej u dzieci i młodzieży. Od nauczyciela-wychowawcy, jego zachowania się, autorytetu jaki ma wśród uczniów i sposobu ich kształtowania zależy czy u wychowanków rozwiną się zachowania agresywne jako „reakcja na stres, trudności i niepowodzenia, czy też nie.
Zainteresował nas ten problem i dlatego postanowiłyśmy uczynić go tematem naszej pracy badawczej. Będąc studentkami pedagogiki o specjalności resocjalizacja będziemy na praktykach, czy później w pracy nawiązywać kontakt z dziećmi trudnymi, nieletnimi przestępcami, a agresja jest cechą zachowania najbardziej bezpośrednio związana z przestępstwem. Wielu autorów uważa ją wręcz za psychologiczny odpowiednik terminu przestępstwa np.: A. Bandura i R. H. Walters. I „mimo, że ten pogląd nie jest powszechny, badania nad przyczynami i formami agresji uważane są za najlepsze źródło poznania psychologicznych uwarunkowań zachowania przestępczego”. Ten bardzo szeroki problem, jakim jest agresja wśród młodzieży zdecydowaliśmy się zawęzić wyłącznie do terenu szkoły.
Pragniemy zjawisko agresji w szkole omówić przez pryzmat jednego z elementów dekaderu, jakim jest socjalizacja. Wybraliśmy ten proces ponieważ dziecko, w czasie swego rozwoju nie jest ograniczane wyłącznie do celowych i zamierzonych wpływów wychowawczych, przekazywanych mu przez rodzinę, ale podczas kontaktów z rówieśnikami, dalszą rodziną, ludźmi ze swego środowiska wychowawczego, poddawane jest również oddziaływaniom niezamierzonym, ale i nieuniknionym. Zgodnie z teorią A. Bandury i R. H. Waltersa agresja jest, jak wszystkie inne zachowania zjawiskiem wyuczonym, opartym przede wszystkim na warunkowaniu instrumentalnym i modelowaniu, których dziecko uczy się w czasie procesu socjalizacji. „W wypadku instrumentalnego uczenia się polegającego na uczeniu się poprzez pożądany skutek dochodzi do utrwalania się zachowań agresywnych.”

(…)

…, a jego poszczególne elementy przedstawiliśmy w badaniach i ich wynikach. Warto zauważyć, iż problem nie jest nowy i był już wielokrotnie przedmiotem badań. Wśród nich można wyróżnić pedagogów, socjologów i psychologów. Bezpośrednio z problemem związane jest pojęcie socjalizacji wtórnej, jako wprowadzenie jednostki w szersze kręgi społeczne, przygotowanie jej do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie…
… socjalizację na pierwotną, która „jest pierwszą socjalizacją, która jednostka przechodzi w dzieciństwie i z której pomocą staje się członkiem społeczeństwa” . Wiąże się ona zarówno z uczeniem czysto poznawczym, ale i nacechowana jest wysokim ładunkiem emocjonalnym. Nas interesować będzie proces socjalizacji wtórnej, która definiowana jest jako następstwo, wprowadzając jednostką w szersze kręgi świata społecznego. Każda z grup społecznych, do których należy jednostka kształtuje w niej system norm, wzorów osobowych, zwyczajów i zasad postępowania. Cały ten proces składa się na socjalizację wtórną. Charakterystyczne jest jednak to, że to co dla jednej grupy jest właściwe i pożądane dla innej lub dla reszty społeczeństwa jest odbierane jako zachowanie aspołeczne. „W naszych warunkach społeczno-kulturowych…
… badawczego, które były nam niezbędne do zrealizowania badania. Według T. Pilcha metoda jest do „zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących najogólniej całość postępowania badacza, zmierzającego do rozwiązania określonego problemu naukowego” . Metody można podzielić na jakościowe i ilościowe. Do ilościowych zaliczamy metodę indywidualnych przypadków, sondaż…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz