agresja w szkole 2 - pedagogika

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2366
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
agresja w szkole 2 - pedagogika - strona 1

Fragment notatki:

Praca definiuje pojęcie agresja w ujęciu takich autorów jak: W. Szewczuka, J. Pospieszyla. Charakteryzuje źródła agresji i przemocy: rola mediów, rola rodziców, czynniki instytucjonalno-organizacyjne wpływające na wzrost przemocy wśród dzieci. Notatka prezentuje również formy i rodzaje agresji w szkole, tj. agresja werbalna, agresja fizyczna, agresja bierna, agresja bezpośrednia i agresja przemieszczona. Wskazuje i opisuje także na cel oraz konsekwencje agresji w szkole, czyli psychiczne i fizyczne konsekwencje przemocy.

SPIS TREŚCI WSTĘP………………………………………………3
1.Pojęcia agresji……………………………………..4
2.Żródła agresji i przemocy………………………….6
3.Formy i rodzaje agresji w szkole…………………..9
Zakończenie…………………………………………11
Bibliografia………………………………………….14
2
WSTĘP
Zjawisko agresji jest poważnym problemem w szkole. Naukowcy twierdzą, że 15 - 17 % uczniów osobiście styka się ze zjawiskiem przemocy.1 Przemoc narusza podstawowe prawa każdego dziecka do życia. Dzieci uciekając się do tego typu zachowań sprawiają poważne trudności wychowawcze, gdyż ich zachowanie nacechowane jest brakiem zdyscyplinowania, które powoduje częste naruszenie szkolnego regulaminu i innych norm życia społecznego.
Szkoła musi uczyć jak radzić sobie w sytuacjach stresowych. Jej obowiązkiem jest tworzenie dobrego klimatu i sprawiedliwe traktowanie uczniów, uczenie funkcjonowania w społeczeństwie oraz tolerancji dla innych kultur. Wychowanie tych młodych ludzi w szkole nie zawsze jednak zdąża w tak pożądanym kierunku. Bardzo częstym zjawiskiem środowisku szkolnym, jest przemoc, agresja, niechęć i brak tolerancji w stosunku do inności rówieśników. Zachowania agresywne dzieci i młodzieży na terenie szkoły spowodowane są różnymi czynnikami.
Większość psychologów uważa, że niewłaściwe zachowania kształtują się pod wpływem życiowych doświadczeń. Źródłem agresywnych zachowań są przede wszystkim doświadczenia frustracyjne, które przebiegają pod wpływem silnych negatywnych emocji.2
Największy wpływ na wychowanie dziecka ma w równej mierze rodzina, szkoła i rówieśnicy. Do tego dochodzą jeszcze geny, media, kościół, środowisko.
Dlatego też nie można obarczać odpowiedzialnością za wszystkie efekty wychowania tylko rodziców, albo tylko nauczycieli. Praca wychowawcza jest wspólna, dlatego też, ani rodzina, ani szkoła nie jest od tego zwolniona. Dla rozpatrywania problemu agresji i wyjaśnienia jej podłoża jest konieczne poznanie mechanizmów jej powstawania. 1.Zawadzka M., Bieńczak E. Agresja i przemoc. „Gazeta szkolna” 2003 nr 18, s.12-14.
2.Stach R., „Zachowania agresywne”, Wrocław 1989, s.32.
3
1. Pojęcia agresji


(…)

…, a także psychicznej szkody osoby, wykraczające poza społeczne zasady wzajemnej relacji”.2 1. Szewczyk W. Słownik psychologiczny, Wiedza powszechna, Warszawa 1985, s.23.
2.Pospieszyl K. Przemoc wobec dziecka - zarys teoretyczny koncepcji, Psychologia wychowawcza, Warszawa 1989, s.85.
4
Z analizy literatury wynika, iż przemocą są takie zachowania wobec drugiej osoby lub grupy osób, które prowadzą do negatywnych…
…, plotkowanie, dokuczanie, przezywanie,
- agresja fizyczna: bicie, kopanie, popychanie, ograniczanie swobody ruchów, szarpanie, przyciskanie, szczypanie, ciągnięcie,
- inne formy agresji: brutalne, obraźliwe gesty i miny, celowe wykluczanie z grupy rówieśniczej, zastraszanie, szczucie przeciw komuś.1 Agresja przejawiać się może na różne sposoby, które ogólnie można jednak sprowadzić do dwóch kategorii: agresji…
… u niego mechanizmu zaprzeczania i skłonienie do podjęcia uczciwych, równoprawnych negocjacji może okazać się bardzo trudne.
1.J.Kołodziejczyk, Agresja i przemoc w szkole, Kraków 2003, s. 12- 13.
9
Agresja bezpośrednia jest skierowana na osoby będące powodem doznanej frustracji. Agresja przemieszczona skierowuje się natomiast na osoby, które nie miały nic wspólnego z frustracją doznaną przez danego osobnika. Mamy…
… czytania książek o podobnej treści. Równocześnie należałoby starać się zainteresować dziecko filmami lub książkami ukazującymi pozytywne modele zachowania. Powinny one przedstawiać różne formy prawidłowo ukształtowanych kontaktów społecznych, aprobować koleżeństwo, przyjaźń, wzajemną życzliwość, gotowość udzielania i niesienia pomocy, opieki nad słabszymi.
Jeśli modele agresywnego zachowania występują…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz