Rola mass mediów w działalności politycznej

Notatkę dodano: 02.05.2013,
Wyświetleń: 140
Podgląd dokumentu

9. Rola mass mediów w działalności politycznej

1. Socjalizacja polityczna jako element procesu socjalizacji

 proces kształtowania świadomości postaw i kultury politycznej człowieka, w trakcie którego przyswaja on informacje o systemie politycznym, wartościach, normach i wzorach zachowań

2. Proces socjalizacji politycznej

 uczenie się roli pasywnego albo aktywnego członka wspólnoty politycznej

 w układzie jednostkowym następuje internalizacja systemu wartości i ideologii politycznej

 w układzie całego społeczeństwa następuje wprowadzenie kolejnych pokoleń w określone wzory myślenia i działania poprzez system edukacyjny, mass media, miejsce pracy

3. Edukacja polityczna służy:

 utrwalaniu politycznej tradycji

 albo wprowadzaniu zmian, zwłaszcza w procesie transformacji systemowej

4. Proces socjalizacji politycznej służy:

 z jednej strony legitymizacji władzy politycznej i grup rządzących, poprzez „narzucanie” systemu wartości i przekonania strony dominującej

 z drugiej strony tworzeniu zespołu oczekiwań dotyczących sposobu funkcjonowania ładu politycznego

 systematyczny brak spełnienia tych oczekiwań powoduje utratę wiarygodności całego ustroju

5. Czynniki decydujące o poziomie politycznego zaangażowania obywateli

 proces socjalizacji polityczne

warunki polityczne

 oddziaływania zewnętrzne (mass media, grupy odniesienia)

6. Komunikowanie polityczne

 proces wzajemnych oddziaływań informacyjnych pomiędzy podmiotami polityki połączonymi relacjami władzy, walki i współpracy

 za pośrednictwem mass mediów (aktywne/pasywne)

7. Podstawowe funkcje mass mediów w procesie komunikowania politycznego

 informacyjna, edukacyjna, platforma dla publicznej debaty, reklamowa, perswazyjna

8. Media jako aktywny uczestnik życia politycznego

 wyrażają swoje opinie

 wielość i niezależność mediów

 konieczny warunek aktywności politycznej obywateli

9. Mass media jako bierny uczestnik życia politycznego

 rola i instrumenty marketingu politycznego

 znaczenie i oddziaływanie reklamy negatywnej

 czarny PR