Zasoby ludzkie

Polityka dotycząca zatrudnienia

1. Planowanie zasobów ludzkich - zaangażowanie organizacji w planowanie przyszłości w celu maksymalnego zwiększenia możliwości rozwoju zawodowego pracowników, a także w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa przymusowej redukcji zatrudnienia

2. Jakość pracowników – organizacja dążąca do doskonałości i perfekcjonizmu we wszystkim, co robi, chce zatrudniać ludzi, którzy są w stanie sprostać wysokim standardom działania, jakich się od nich oczekuje

3. Awans – polityka dotycząca zasobów ludzkich wyraża intencję organizacji dotyczącą awansu z każdego stanowiska

4. Szansa na znalezienie zatrudnienia – polityka zwiększania szans każdego pracownika na

znalezienie zatrudnienia przez zapewnienie możliwości rozwoju kariery i uczenia się

5. Równe szanse – organizacja zapewnia równe szanse

6. Zarządzanie różnorodnością – sposób zarządzania różnymi ludźmi

7. Monitorowanie etniczne

8. Wiek a zatrudnienie – polityka powinna określać, jakie podejście przyjmuje organizacja w

kwestii zatrudnienia, szkolenia i awansowania starszych pracowników

9. Nadwyżka zatrudnienia – intencją organizacji jest dokładanie wszelkich wysiłków, aby zapobiec

przymusowym zwolnieniom (przeniesienia, dodatkowe szkolenia itp.). Ci zaś, którzy jednak będą

musieli zostać zwolnieni zostaną potraktowani sprawiedliwie, będą poinformowani o tym

odpowiednio wcześnie, a organizacja udzieli im pomocy w znalezieniu nowej pracy

10. Dyscyplina – pracownicy mają prawo, czego się od nich oczekuje i co może się stać, jeśli

naruszą zasady obowiązujące w organizacji

11. Skargi– zasady dotyczące tego zagadnienia

12. Molestowanie seksualne– zasady dotyczące tego zagadnienia

13. Palenie papierosów – zasady dotyczące tego zagadnienia

14. Nadużywanie środków odurzających i alkoholu – sposób, w jaki organizacja traktuje

pracowników mających problemy z nadużywaniem różnych środków.

Dobór kadr – zespół działań mający na celu pozyskiwanie odpowiednich ludzi do organizacji i doprowadzenie do właściwej obsady wakujących stanowisk pracy, aby zapewnić ciągłe i sprawne funkcjonowanie organizacji.

Najważniejsze etapy doboru kadr:

Rekrutacja – jest to sposób komunikowania się organizacji z rynkiem pracy, w celu pozyskania

zainteresowania odpowiedniej grupy kandydatów na wakujące stanowisko

Selekcja – to zespół działań mający na celu wybranie, według kryteriów efektywnej obsady danego stanowiska pracy, odpowiedniego kandydata spośród określonego zbioru osób, którego charakter i osobowość doskonale podkreśla Imane firmy i odpowiednia jej tradycja. Wprowadzenie do pracy – wdrożenie pracownika w proces i środowisko pracy w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania w danej organizacji.

Metody selekcji:

Play-off – po każdym etapie selekcyjnym jest eliminowana pewna grupa osób, których kwalifikacje wypadły gorzej w stosunku do innych kandydatów

Kompensacyjna – decyzje podejmuje się w stosunku do całej grupy kandydatów po przejściu wszystkich szczebli selekcyjnych

Mieszana – do pewnego etapu jest to metoda kompensacyjna, a od pewnego – metoda play off