Tqm

Jeśli chodzi o TQM to wiemy, że jest rozwinięciem polityki przedsiębiorstwa: od koncentracji na zyskach i ilości do oparcia się na potrzebach i zaspokojeniu potrzeb nabywców z uwzględnieniem spraw społecznych. TQM jest to przede wszystkim rodzaj kultury przedsiębiorstwa, bazującej na umiejętności pracy w zespole. Jest to raczej filozofia niż technika, co jako pierwsi zrozumieli twórcy TQM-U, czyli Japończycy. Nie da się go wprowadzić w drodze rozporządzenia, ani też przejąć od innych, o czym przekonali się Amerykanie, którzy próbowali skopiować rozwiązania od Japończyków. Można powiedzieć, że TQM jest systemem który uczy nas, że należy ciągle dążyć do doskonałości.

Najważniejsze korzyści wynikające z wdrożenia modelu TQM to:

Zadowolenie klientów wewnętrznych i zewnętrznych

Pozytywna, twórcza postawa pracowników

Eliminacja jawnych i ukrytych strat powstających na wszystkich szczeblach

Ciągła poprawa

Sprawna komunikacja i efektywny przepływ informacji

POJĘCIE TQM

TQM to pojęcie tłumaczone na różne sposoby: zarządzanie przez jakość, kompleksowe zarządzanie przez jakość, kompleksowe zarządzanie jakością. Z tego powodu zostaniemy przy oryginalnej Total Quality Management, gdzie total oznaczać może, że każda osoba w firmie jest zaangażowana na rzecz szeroko rozumianej jakości (gdy to możliwe to również klienci i dostawcy), quality, co oznacza, że wymagania klientów są w pełni spełniane i management co znaczyć może, że kierownictwo każdego szczebla, a zwłaszcza najwyższego wspiera i aktywnie włącza się we wdrażanie projakościowej kultury w firmie.

Istnieją różne rodzaje postrzegania jakości. Po jednej stronie znajduje się jakość spełniająca rolę nadzorcy wykonanych dóbr i ten rodzaj jakości można scharakteryzować poprzez termin inspekcja jakości. Pośrodku znajduje się jakość, która wychodzi od grupy norm oraz procesów i troszczy się o to by jakość była częścią produktu. Jest ona silnie nakierowana na produkt i opisywana przez termin "zapewnienie jakości". Na drugim końcu znajduje się trzeci rodzaj jakości, który ma na celu sterowanie całą organizacją w sensie jakościowej współpracy, by osiągnąć wytyczone cele. To jest właśnie dziedzina TQM.

TQM to określenie kluczowe, oznacza ono proces w organizacji, którego celem w ujęciu

strategicznym jest wzrost konkurencyjności i rentowności firmy. Jest to koncepcja zarządzania firmą, która poprzez zaangażowanie wszystkich członów organizacji w proces poprawy jakości wyrobu czy usługi dąży do jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klienta. System TQM jest ukierunkowany na jakość i może być wdrożony w firmie na wiele sposobów; faktycznie firma może wprowadzić TQM i nawet tego sobie nie uświadamiać. Jeżeli poszukujesz metod produkcji produktu o lepszej jakości dla konsumenta, zamierzając do tego celu zatrudnić firmę, wówczas praktycznie stosujesz TQM.5

W TQM miejsce centralne zajmuje cały proces funkcjonowania i pracy firmy, a jakość produkcyjna jest jedynie jej aspektem. Zamierzeniem tej części jest objaśnienie definicji TQM, jak również zdefiniowanie specyficznego miejsca jakie zajmuje system jakości w takim kontekście. W ostatnim dziesięcioleciu jakość stała się przedmiotem współzawodnictwa w świecie przemysłu. Każda firma posiada obecnie określony program jakości. Stopniowo uświadomiono sobie, że myślenie jakościowe może służyć do głębszego i obszerniejszego wykorzystania zasobów i możliwości przedsiębiorstwa.

TQM to sposób zarządzania organizacją, która dąży do ustawicznej partycypacji i współpracy

pracowników przy polepszaniu:

• jakości swoich produktów i usług

• jakości swojego działania

• jakości wytyczonych przez siebie celów

tak aby uzyskać zadowolenie klientów, szybkie terminy realizacji, zadowolenie pracowników i

dobrą kulturę organizacyjną.

Jedna z definicji TQM mówi, że jest to proces zarządzania ukierunkowany na poprawie jakości produktu da konsumenta poprzez właściwe wykorzystanie wyposażenia, szkolenia oraz zasobów; wytwarzając lepszy produkt przez zatrudnienie pracowników o wyższej moralności, którzy chcą i potrafią konsekwentnie budować jak najlepszy produkt.

Inna trochę krótsza definicja, która ujmuje to samo, jest następująca:

"TQM jest procesem ciągłego polepszania wszystkiego co robimy w organizacji mając na

względzie oczekiwania wewnętrznych i zewnętrznych klientów"