Metody oznaczeń spektrofotometrycznych

Metoda krzywej wzorcowej

Krzywą wzorcową nazywamy przedstawioną graficznie zależność absorbancji od

stężenia substancji wzorcowej. Wykonanie takiego wykresu umożliwia bezpośrednie

odczytywanie szukanych stężeń na podstawie zmierzonych wartości absorbancji oznaczanych

próbek. Prostoliniowy przebieg tej zależności świadczy o spełnieniu przez układ prawa

absorbcji. W celu wykreślenia krzywej przygotowuje się 5-8 roztworów wzorcowych o coraz

większych stężeniach. Zmiany warunków pracy i temperatur, partii odczynników, wskazań

przyrządu powodują przesunięcie się krzywej lub zmianę kąta jej nachylenia. Jeżeli układ

nie stosuje się do prawa Beera, można również korzystać z krzywej wzorcowej, jednakże

wymaga to zwiększenia liczby roztworów wzorcowych. Metoda ta jest stosowana podczas

wykonywania wielokrotnych analiz roztworów o podobnym składzie chemicznym.

Metoda dodawania wzorca

Metoda ta umożliwia stworzenie jednakowych warunków pomiaru roztworu

oznaczanego i wzorca, gdyż zdarza się że roztwory te różnią się składem. Przeprowadza się

pomiar roztworu badanego i roztworu badanego z dodatkiem wzorca.

Najczęściej stosuje się ją do oznaczania ilości śladowych. Ograniczeniem metody jest warunek,

że badany układ powinien spełniać prawo Beera.

Spektrofotometria różnicowa

Metoda polega na wykonaniu pomiarów absorbancji roztworów oznaczanych

względem odnośnika, którym jest roztwór substancji wzorcowej o stężeniu bliskim stężenia

w próbce badanej. Przy wykonaniu pomiaru różnicowego - ustawiając wskazówką przyrządu

w położeniu 100% transmitancji, gdy w biegu wiązki znajduje się roztwór wzorcowy, i

mierząc transmitancję próbki badanej - rozszerza się skalę, dzięki czemu zwiększa się precyzję

około 10 razy. W metodzie różnicowej dokonuje się pomiaru różnic absorbancji DA

odpowiadających różnicy stężeń Dc roztworu próbki badanej i odnośnika. Często

przygotowuje się dwa roztwory wzorcowe, o stężeniu mniejszym i większym od stężenia

substancji oznaczanej. Wówczas zero transmitancji ustawia się „na roztwór" o stężeniu

większym, a 100% transmitancji „na roztwór" o stężeniu mniejszym.