Stowarzyszenie Rosji i Białorusi

Pierwszy prezydent Białorusi Stanisław Szuszkiewicz tak skomentował zawarte porozumienie: „Nie boję się tego układu, bo oznacza on jedynie większą biurokrację: tworzenie nowych urzędów, więcej podroży i stosów dokumentów".

Zmiana konstytucji. Jeżeli zaś chodzi o katalog konstytucyjnych reguł białoruskiej polityki zagranicznej, to zachowano poprzednie zapisy (zasady: równości państw, niestosowania przemocy, pokojowego regulowania sporów, nienaruszalności granic, niemieszanie się w sprawy wewnętrzne innych państw, kierowanie się normami prawa międzynarodowego, przekształcenie Białorusi w państwo neutralne i strefę bezatomową), rozszerzając je o następujący przepis: „Republika Białoruś zgodnie z normami prawa międzynarodowego może dobrowolnie wstępować do struktur międzypaństwowych oraz z nich występować". Zapis ten wprowadzono zapewne z myślą o prawnym podbudowaniu integracji Białorusi z Rosją (chodziło o stworzenie konstytucyjnych podstaw ewentualnego zjednoczenia obu państw).