Rezultaty integracji, Organy Państwa Związkowego

Państwowa Rada Wyższa

Państwowa Rada Wyższa jest najwyższym organem Państwa Związkowego Białorusi i Rosji. W jej skład wchodzą głowy szefowie państw, rządów, przewodniczący izb parlamentów państw-członków. Zgodnie z Umową w posiedzeniach Państwowej Rady Wyższej biorą udział Przewodniczący Rady Ministrów, Przewodniczący Izb Parlamentów, Przewodniczący Sądu Państwa Związkowego.

Główne zadania Państwowej Rady Wyższej:

- rozwiązuje najważniejsze sprawy dotyczące rozwoju Państwa Związkowego;

- tworzy w ramach swoich kompetencji organy Państwa Związkowego, w tym organy zajmujące się zarządzaniem branżowym i o charakterze funkcjonalnym,

- wyznacza wybory do Izby Przedstawicieli Parlamentu Państwa Związkowego;

- zatwierdza budżet Państwa Związkowego, przyjęty przez Parlament Państwa Związkowego, i roczne sprawozdania i jego realizacji;

- zatwierdza umowy międzynarodowe Państwa Związkowego, ratyfikowane przez Parlament;

- zatwierdza symbolikę państwową Państwa Związkowego;

- określa siedzibę organów Państwa Związkowego;

- rozpatruje coroczne sprawozdanie Przewodniczącego Rady Ministrów dotyczące realizacji przyjętych decyzji.