Zagadnienia Europejskiej Konstytucjonalizacji praw człowieka

1. Zjawisko konstytucjonalizacji praw człowieka w 2 wymiarach:

a) umocowanie, rozwój i upowszechnianie gwarancji ochrony krajowej praw człowieka na poziomie

konstytucyjnym

+ dopełnienie, wzbogacenie dokumentami bardziej precyzyjnie kodyfikującymi należne człowiekowi prawa

(np. Konst USA i poprawki do niej, Konst. Francji i Dekl. Pr. Czł. i Obyw.)

b) wprowadzenie fundamentalnych gwarancji międzynarodowej ochrony praw człowieka do Karty NZ w postać jednego z jej głównych celów stopniowo przerastającego w fundamentalną zasadę prawa międzynarodowego potwierdzoną przyjęciem i stosowaniem Międzynarodowej Karty Praw („International Bill of Right") to taka fantasmagoria

2. W 3. wymiarze - w obrębie społeczności międzynarodowej mogą kształtować się węższe wspólnoty międzynarodowe kształtujące regionalne porządki prawne

- wspólnoty te opierają swój porządek i współdziałanie na podstawowych dla nich międzynarodowych aktach prawnych

- działalność tych organizacji nie pozostaje w sprzeczności z „Celami i Zasadami Karty NZ"

- takie statuty stają się prawem zasadniczym odnośnej wspólnoty regionalnej, nabierają de facto rangi konstytucyjnej

- statuty te nie pomijają w swej treści problemu ochrony praw człowieka – przeciwnie: wpisują tę ochronę w skład fundamentalnych zobowiązań

- przewidują rozliczenie państw z wywiązywania się ze zobowiązań i nie wykluczają możliwości zastosowania sankcji organizacyjnych z tytułu bardziej poważnych naruszeń pr człowieka

3. Generalnie więc mamy do czynienia z REGIONALNĄ KONSTYTUCJONALIZACJĄ PRAW

CZŁOWIEKA

tym bardziej, że na bazie takich statutów dochodzi do traktatowej kodyfikacji regionalnej ochrony praw człowieka

- odnosnemu traktatowi przyznaje się w obrębie danej wspólnoty wyróżnione fundamentalne znaczenie w regionalnym porządku prawnym kształtując normatywny związek między samym statutem a podstawowym dokumentem regionalej ochrony praw człowieka

WNIOSEK, że Statut RE zawiera w sobie fundamentalną europejską konstytucjonalizację praw człowieka.