Substancja weryfikacyjna czy karta pr. podst. rzeczywiście jest niesprzeczna z systemem ONZ i RE

Rozdział I “Godność"

nienaruszalność, poszanowanie i ochrona godności ludzkiej

prawo do życia

prawo osoby do integralności

zakaz tortur oraz nieludzkiego bądź poniżającego traktowania lub karania

zakaz niewolnictwa, poddaństwa oraz pracy przymusowej lub obowiązkowej

- nie ma w tym rozdziale elementów sprzecznych z prawem międzynarodowym praw człowieka

Rozdział II “Wolności"

Obejmuje 14 praw których nie zamierzam tu wypisywać W ogóle cały ten rozdział to wolne żarty i ja tutaj streszczam

poglądy naszego poety a nie jakąś konkretną treść, więc nie przywiązujcie zbyt dużej wagi do tego zagadnienia

- tutaj już nie jest tak niesprzecznie

Art. 9 KPP prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny

- odsyła do ustaw krajowych regulujących korzystanie z tych praw (tak jak EKPC)

- nie wspomina o podmiotach uprawnionych unikając zwrotu “mężczyźni i kobiety w wieku małżeńskim"

- rezygnacja z kryterium wieku małżeńskiego może poszerzać kompetencję państwa inp.

powodować naciski Muzułmanów na usunięcie tego kryterium lub obniżenie jego

wartości

- użycie w stosunku do tego art. zwrotu “tych praw" powoduje ich rozdzielenie i stoi w

sprzeczności z koncepcją ETPC “rodziny opartej na małżeństwie

Rozdział III “Równość"

równość wobec prawa

niedyskryminacja

poszanowanie różnorodności kulturalnej, religijnej i językowej

Rozdział IV “Solidarność"

obejmuje 12 praw

Rozdział V “Prawa obywatelskie"

- tutaj mamy związek ze specyficznym porządkiem prawnym jakim jest europejskie prawo wspólnotowe i ścisłe

powiązanie z obywatelstwem UE

- przeważają postanowienia odnoszone do obywatela UE jako podmiotu uprawnionego

- ale także inne osoby fizyczne i prawne rezydujące albo mające zarejestrowane biuro w państwie członkowskim

Rozdział VI Sprawiedliwość

prawo do skutecznego środka i do słusznego procesu

domniemanie niewinności i prawo do obrony