Relacje pomiędzy prawem, a moralnością

1. Relacje przedmiotowe

2. Relacje walidacyjne

3. Relacje funkcjonalne

Ad.1. Relacje przedmiotowe wyodrębniane są ze względu na zakres regulacji prawa i

moralności. (np. kradzież)

1. Obszar tylko moralności (np. cudzołóstwo)

2. Część (sfera) wspólna

3. Tylko prawo

Schemat Nr 2 Na środku na obszarze moralności wpisane w całości prawo.

Ad.2. Relacje walidacyjne dotyczą sposobu w jaki sposób nie zgodność prawa z normami

moralnymi wpływa na obowiązywanie prawa. Np. prawo nazistowskie – Generalna Gubernia

– Żydzi.

W przypadku konfliktu pomiędzy prawem, a moralnością trybunał konstytucyjny

konsekwentnie stoi na stanowisku prymatu prawa nad moralnością, co oznacza, że norma

prawna niewłaściwa moralnie obowiązuje, aż do momentu usunięcia jej we właściwym trybie z systemu prawa.

Ad. 3. Relacje funkcjonalne dotyczą tego w jaki sposób normy moralne wpływają na treści

norm prawnych i odwrotnie.

System prawa jest otwarty na moralność co oznacza, że normy moralne są podnoszone do

rangi prawa tj. inkorporowane (włączane) do prawa. Można wskazać 3 techniki

inkorporacji moralności do prawa tj:

1. inkorporacja bezpośrednia, gdzie norma moralna w odpowiedniej procedurze

legislacyjnej uzyskuje walor prawa.

2. przepisy odsyłające, które mają postać klauzul generalnych np. zgodnie z art. 58 kodeksu

cywilnego nie ważna jest czynność prawa itd.

3. zwroty (terminy) wartościujące jak np. rażąca niewdzięczność, która pozwala na

odwołanie darowizny.