Charkterystka języka tekstów prawnych

1. Słownictwo

W języku prawnym występują terminy nieznane, mało znane w języku potocznym np.

komplementariusz, cesjonariusz, komandytariusz.

Równocześnie bardzo często zdarza się, że w języku prawnym występują terminy

zaczerpnięte z języka powszechnego, ale w znaczeniu innym niż wynikałoby to z ich

powszechnego użycia (np. pracownik).

2. W języku prawnym występują liczne zwroty złożone, które co prawda budowane są

zgodnie z zasadami synktaktyki (budowa) języka etnicznego, ale mają one na gruncie prawa

inne znaczenie niż w języku powszechnym.

Jeden z przepisów konstytucyjnych stanowi „Prezydent RP podpisuje ustawę w ciągu 21 dni

od jej przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dz. U."

W języku potocznym zdanie to opisuje zachowanie się Prezydenta RP, w języku prawnym z

uwagi na to, że ma on charakter normatywny oznacza, że Prezydent ma obowiązek po

pierwsze podpisania ustawy, po drugie ogłoszenie w Dz. U.

(Akty normatywne – język etniczny)

Prawodawca tworząc akty normatywne korzysta z języka etnicznego (narodowego) co

oznacza, że zasadniczo korzysta ze słownictwa języka powszechnego, a zdania buduje

zgodnie z zasadami jego składni.

Przepis prawny jest to najmniejszy wyodrębniony graficznie element aktu normatywnego.

Wyodrębnienie to przybiera postać artykułów, paragrafów, ustępów, punktów.

Art. 251 (znaczek 1) § 1. K.p. (ten znaczek 1 to nowy przepis wprowadzony)

Akty prawne są budowane w ten sposób, że w jednym przepisie mogą znajdować się

elementy wielu różnych norm prawnych. (np. zatrudniam kogoś muszę zachować formę

pisemną, a w drugim jest o sankcjach).

Postulaty wobec języka prawnego

1. Adekwatny

2. Komunikatywność

3. Zwięzłość