Media reklamy

Telewizja, podobnie jak radio, jest medium całodobowym, jednakże do odbiorców

najefektywniej dociera w czasach znacząco różnych od radia tzn. poza godzinami

biurowymi.

Nie bez znaczenia jest również fakt, iż większość ludzi uważa wiadomości telewizyjne za

najbardziej wiarygodne źródło informacji. Z punktu widzenia firm reklamowych telewizja

ma najbardziej pozytywny wizerunek ze wszystkich mediów. Ogólna wiarygodność

telewizji połączona z rosnącym wyspecjalizowaniem programów daje reklamodawcom

doskonałe środowisko, umożliwiające dotarcie do odbiorców wąsko ukierunkowanym

przekazem.

Precyzyjne ustalenie, kiedy po raz pierwszy pojawiło się zjawisko reklamy, nie jest

możliwe. Wszystko wskazuje na to, że narodziła się ona wkrótce po powstaniu wymiany

handlowej (oczywiście była to przede wszystkim reklama ustna). Prawdopodobnie już w

czasach prehistorycznych pierwsi ludzie zachwalali własnej roboty maczugi lub zupę z

dinozaura usiłując w ten sposób zdobyć wysoką pozycję w grupie. Problem polegał na

tym, że każdy jaskiniowiec miał już swoją maczugę i nasz wielbiciel „ciosania maczug

hurtowo" musiał znaleźć sposób na uświadomienie innym, co należy zrobić, aby osiągnąć

status najlepszego myśliwego w okolicy. Według mojego bohatera wystarczyło umiejętnie

posługiwać się wykonaną przez niego maczugą. Aby wypromować produkt jaskiniowiec

umiejętnie przedstawił go szerszej publiczności, wzbudził „zapotrzebowanie" i pokazał

drogę do osiągnięcia (zakupu) przedmiotu pożądania (jaskiniowiec zrobił prezentację, w

trakcie której dowiódł, że guz nabity jego maczugą jest trzy razy większy od guza

nabitego maczugą pospolitą). I tak narodziła się reklama.

Człowiek nieustannie podlega procesowi ewolucji, zaś będąc istotą inteligentną dąży do

maksymalnego ułatwienia sobie życia. Początkowe formy komunikacji (ustna i

obrazkowa) nie ostały się jedynymi środkami przekazu w kontaktach międzyludzkich,

ponieważ, mimo niezaprzeczalnych zalet, posiadały również sporo ograniczeń

Mniej więcej 40 lat po tym, jak Gutenberg zapoczątkował erę masowego przekazu,

londyńczyk William Caxton wydrukował pierwszą reklamę1 – ulotkę zawierającą przepisy

dotyczące wskazówek dla duchowieństwa na okres Wielkanocy. Została ona wywieszona

na drzwiach kościołów, stając się pierwszą reklamą zewnętrzną w Anglii. Jednak na

drukowane gazety trzeba było poczekać aż do XIX wieku, kiedy to dynamiczny rozwój

techniczny zapoczątkował erę rozwoju przemysłowego. Szansa, jaką stwarzał wzrost

gospodarczy krajów nie umknęła uwadze rzetelnym producentom. Na ich oczach

poszerzał się rynek wyrobów konsumenckich, zaś koncepcja pakowania towarów w

opakowania opatrzone własnym znakiem handlowym była niezwykle nęcąca, gdyż

pozwalała budować firmę na bazie reputacji u konsumentów, zamiast zdawać się na

kaprysy i naciski pośrednika będącego do tej pory wyłącznym dystrybutorem. Wiadomo,

że jedną z ważniejszych funkcji reklamy jest to, że mimowolnie przyczynia się ona do

podnoszenia jakości produktów.

Dzienniki dzieli się na ogólnopolskie i regionalne lub lokalne3. Dzienników ogólnopolskich

jest na rynku zaledwie kilka, podczas gdy dzienników lokalnych są setki.

Dzienniki o zasięgu ogólnopolskim reprezentowane są przez tylko 3 tytuły: niepodzielnie

panującą na rynku prasy codziennej „Gazetę Wyborczą", "Super Express" – dziennik

adresowany do osób z wykształceniem podstawowym i średnim oraz biznesową

„Rzeczpospolitą". Ponadregionalny charakter ma również "Dziennik Sportowy", który

powstał w wyniku połączenia „Przeglądu Sportowego" i „Tempa".