Procesy technologiczne w produkcji żywności

Notatkę dodano: 01.05.2013,
Pobrań: 11,
Wyświetleń: 288
Podgląd dokumentu


PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE II (PRODUKCJA ŻYWNOŚCI) W. 1 PROCES PRODUKCYJNY. PROCESY TECHNOLOGICZNE W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI. PROCESY POMOCNICZE. MAGAZYNOWANIE. Procesem produkcyjnym nazywamy sumę wszystkich działań wykonywanych w celu wytworzenia w danym zakładzie gotowego wyrobu z surowców, dodatków i półproduktów. Proces produkcyjny obejmuje: proces technologiczny oraz działania pomocnicze, jak magazynowanie, transport wewnętrzny, kontrola techniczna, konserwacja, gospodarka energetyczna, gospodarka cieplna, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami P roces technologiczny to wszystkie czynności wy­stępujących po sobie w określonej kolejności, powodujące przemiany fizyczne, chemiczne i biochemiczne surowców oraz materiałów i prowadzące do otrzy­mania gotowego wyrobu. Proces technologiczny składa się z następujących po sobie operacji i procesów jednostkowych nazywanych procesami podstawowymi . Operacje łączą procesy jednostkowe i jako części procesu technologicznego wykonywane są na jednym stanowisku roboczym przez jednego pracownika (lub grupę pracowników) na jednym przedmiocie (lub grupie przedmiotów), bez przerw na inną pracę. Operacja nie jest jednostką techniczną, lecz organizacyjną. Liczba operacji w procesie technologicznym zmienia się w zależności od warunków technicznych, ilości występujących procesów jednostkowych, złożoności i wielkości produkcji. Główną częścią operacji jest z kolei zabieg (zabiegi proste i zabiegi złożone). Do wykonania operacji, oprócz zabiegów, niezbędne są czy nności pomocnicze. MAGAZYNOWANIE Magazynowanie jako działanie pomocnicze w procesie produkcji pozwala na utrzymanie tzw. zapasów produkcyjnych obejmujących:
- zapasy materiałowe (bieżące i zabezpieczające)
- zapasy produkcji w toku - cykliczne (międzyoperacyjne, obrotowe, transportowe, kompensacyjne, awaryjne)
- pozacykliczne
- zapasy wyrobów gotowych
Na wielkość magazynowanych zapasów wpływają:
- częstotliwość dostaw materiałowych
- sposób dostawy - warunki transportu
- wielkość zużycia w jednostce czasu
- równomierność zużycia w jednostce czasu
- warunki magazynowania W przypadku żywności niezwykle istotne znaczenie mają warunki magazynowania. Żywność, niezależnie od jej pochodzenia (roślinnego lub zwierzęcego), stopnia przetworzenia (surowce, półprodukty, produkty gotowe) i sposobu utrwalenia, musi być przechowywana przez krótszy lub dłuższy czas. Wynika to bądź, z wymogów procesu technologicznego (magazynowanie międzyoperacyjne) lub wiąże się to z fizjologicznymi cechami człowieka, który wymaga ciągłej dostawy pokarmów i nie może odżywiać się "na zapas". Wynika stąd