Należności krótkoterminowe

Aktywa obrotowe- wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679

WYKŁAD III- 27.03.2011 Do aktywów obrotowych przedsiębiorstwa (zgodnie z ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.94 r. ze zmianami) zaliczamy: Rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy materiałów, wyrobów itp.) Finansowe aktywa obrotowe Należności krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe...

Wzory Analiza Finansowa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 994

Wzory Analiza Finansowa Bilans Kapitał stały = kapitał własny + zobowiązania długoterminowe Kapitał netto = kapitał własny Podejście Bilansowe Aktywa bieżące = zapasy + należności krótkoterminowe + inwestycje krótkoterminowe + krótkoterminowe rozl. Między. - należności krótkoterminowe z tytułu...

Retrospektywna statyczna analiza płynności - omówinie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Julian Urban
 • Analiza finansowa wspomagana komputerem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1624

nieznajdujące nabywców, zapasy półfabrykatów i materiałów do produkcji, należności sporne i przeterminowane. Klasyfikacja bilansowa aktywów obrotowych: - aktywa obrotowe (I stopień płynności) - inwestycje krótkoterminowe - aktywa obrotowe (II stopień płynności) - należności krótkoterminowe - aktywa obrotowe...

Majątek obrotowy, ( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

działalności gospodarczej lub będące w trakcie produkcji przeznaczonej na sprzedaż lub mające postać materiałów lub dostaw surowców zużywanych w procesie produkcyjnym lub w trakcie świadczenia usług o Należności krótkoterminowe: wierzytelności preds przede wszystkim z tytułu świadczenia usług lub sprzedaży...

Sprawozdanie finansowe 'SMAK GÓRNO'- analiza pionowa bilansu

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr inż. Grzegorz Wesołowski
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1680

bieżący= 20,77 % ∆ = 4,52 pkt% Wniosek: Udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem wzrósł o ok. 4,52% co jest korzystną zmiana dla zakładu. Wzrost wskaźnika wskazuje iż zakład nagromadziło zapasy w których tymczasowo jest zamrożony kapitał bądź oczekuje na spłatę należności krótkoterminowych...

Aktywa obrotowe - Zapasy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jan Wacławski
 • Rachunkowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

(zaliczki na zakup materiałów) B2 Należności krótkoterminowe-jednostki powiązane kapitałowo (firma córka); z tytułu dostaw i usług - wynikają ze sprzedaży w formie bezgotówkowej o odroczonym terminie płatności. B3-inwestycje krótkoterminowe-nabywane w celu osiągnięcia korzyści, nabywane na okres

Majątek obrotowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

. produkt gotowy - końcowy efekt, najczęściej działalności produkcyjnej, który jest przeznaczony na sprzedaż towary - rzeczowe składziki aktywów obrotowych zakupione na zewnątrz, przeznaczone na dalsze odsprzedaż należności krótkoterminowe - zaliczone do aktywów obrotowych - kwoty pieniężne, należne danej...

Wskaźniki finansowe - omówienie

 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1617

netto / Zapasy (Zapasy x 365) / Przychody ze sprzedaży netto Przychody ze sprzedaży netto / Należności krótkoterminowe (Należności krótkoterminowe x 365) / Przychody ze sprzedaży netto (Zobowiązania krótkoterminowe x 365) / Przychody ze sprzedaży netto Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik zadłużenia Wskaźnik...

Wskaźniki finansowe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Ewa Łuczak
 • Analiza finansowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1092

netto / Zapasy (Zapasy x 365) / Przychody ze sprzedaży netto Przychody ze sprzedaży netto / Należności krótkoterminowe (Należności krótkoterminowe x 365) / Przychody ze sprzedaży netto (Zobowiązania krótkoterminowe x 365) / Przychody ze sprzedaży netto Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik zadłużenia Wskaźnik...

Kapitał firmy Pasywa i Aktywa - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1036

Kapitał firmy Pasywa i Aktywa Aktywa - majątek przedsiębiorstwa: trwały (wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, długoterminowe rozliczenia międzyokresowe), obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, krótkoterminowe inwestycje...