Wskaźniki finansowe - omówienie

Notatkę dodano: 12.08.2013,
Pobrań: 16,
Wyświetleń: 156
Podgląd dokumentu

Wskaźniki płynności finansowej

Wskaźnik bieżącej płynności

Wskaźnik szybki

Wskaźnik gotówkowy

Kapitał obrotowy

Kapitał obrotowy (w dniach)

Wskaźnik obrotu zapasami

Wskaźnik cyklu zapasów (w dniach)

Wskaźnik rotacji należności

Wskaźnik cyklu należności (w dniach)

Wskaźnik cyklu płacenia zobowiązań (w dniach)

Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe

(Aktywa obrotowe - Zapasy) / Zobowiązania krótkoterminowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe / Zobowiązania krótkoterminowe

Aktywa obrotowe - Zobowiązania krótkoterminowe

(Kapitał obrotowy x 365) / Przychody ze sprzedaży netto

Przychody ze sprzedaży netto / Zapasy

(Zapasy x 365) / Przychody ze sprzedaży netto

Przychody ze sprzedaży netto / Należności krótkoterminowe

(Należności krótkoterminowe x 365) / Przychody ze sprzedaży netto

(Zobowiązania krótkoterminowe x 365) / Przychody ze sprzedaży netto

Wskaźniki zadłużenia

Wskaźnik zadłużenia

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

Wskaźnik pokrycia obsługi długu I

Wskaźnik pokrycia obsługi długu II

Wskaźnik pokrycia zobowiązań odsetkowych

Wskaźnik pokrycia obsługi kredytu z cash flow

Zobowiązania ogółem / Pasywa ogółem

Zobowiązania ogółem / Kapitał własny

Zobowiązania długoterminowe / Kapitał własny

Zysk przed opodatkowaniem + odsetki / Raty kapitałowe + odsetki

Zysk po opodatkowaniu / Raty kapitałowe + odsetk

Zysk przed opodatkowaniem + odsetki / Odsetki

Zysk netto + amortyzacja / Rata kredytu +odsetki

Wskaźniki oparte na kosztach wytwarzania

Wskaźnik operacyjności

Poziom zobowiązań w koszcie własnym

sprzedaży

Wskaźnik pokrycia kosztów kapitałem obrotowym

Wskaźnik poziomiu kosztów finansowych

Koszt własny sprzedaży / Przychody ze sprzedaży netto

Zobowiązania krótkoterminowe / Koszt własny sprzedaży

Kapitał obrotowy / (Koszt własny sprzedaży - amortyzacja)

Koszty finansowe / Zobowiązania ogółem

Wskaźniki rotacji majątku

Wskaźnik globalnego obrotu aktywami

Wskaźnik rotacji środków trwałych

Wskaźnik rotacji aktywów obrotowych

Wskaźnik rotacji środków płynnych

Przychody ze sprzedaży netto / Aktywa ogółem

Przychody ze sprzedaży netto / Rzeczowe aktywa trwałe

Przychody ze sprzedaży netto / Aktywa obrotowe

Przychody ze sprzedaży netto / (Należności + krótkoterminowe aktywa finansowe)

Rentowność sprzedaży

Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto

Wskaźnik rentowności sprzedaży netto

Wynik finansowy brutto / Przychody ze sprzedaży netto

Wynik finansowy netto / Przychody ze sprzedaży netto

Rentowność aktywów

Wskaźnik rentowności aktywów

Wynik finansowy netto / Aktywa ogółem

Rentowność finansowa

Wskaźnik zyskowności kapitału własnego

Wskaźnik rentowności kapitału stałego

Wynik finansowy netto / Kapitał własny

Wynik finansowy netto / Kapitał stały