Rodzaje gleb

Definicje kwalifikatorów glebowych

Clayic: Ma uziarnienie iłu w warstwie o miąższości większej lub równej 30 cm w obrebie 100 cm od powierzchni gleby.

Colluvic: Ma materiał koluwialny o miazszosci większej lub równej 20 cm wytworzony wskutek zmywu powierzchniowego stymulowanego przez człowieka.

Cutanic: Ma wysciółki ilaste przynajmniej w czesci poziomu argic (...).

Drainic: Ma poziom histic, który zaczyna sie w obrebie 40 cm od powierzchni gleby i jest sztucznie odwodniony.

Dystric: Ma wysycenie kationami zasad. (w 1 M CH3COONH4) <50% w wiekszej czesci gleby na głebokosci 20-100 cm od powierzchni albo od głebokosci 20 cm do litej skały (...).

Ekranic: Ma sztuczna lita skałe, która zaczyna sie w obrebie 5 cm od powierzchni gleby i pokrywa więcej lub równo 95% powierzchni gleby (tylko w Technosols).

Eutric: Ma wysycenie kationami zasad. (w 1 M CH3COONH4) większej lub równe 50% w wiekszej czesci gleby na głeb. od 20 do 100 cm od powierzchni albo od głebokosci 20 cm do litej skały (...).

Ferric: Ma poziom ferric, który zaczyna sie w obrebie 100 cm od powierzchni gleby.

Fibric: W obrebie 100 cm od powierzchni gleby zawiera, po roztarciu, w więcej lub równo 2/3 objetosci materiał organiczny składajacy sie z rozpoznawalnych tkanek roslinnych (tylko w Histosols).

Fluvic: Ma warstwe materiału fluwialnego o miazszosci większej lub równej 25 cm w obrebie 100 cm od powierzchni gleby.

Folic: Ma poziom folic zaczynajacy sie w obrebie 40 cm od powierzchni gleby.

Garbic: Ma warstwe o miazszosci większej lub równej 20 cm w obrebie 100 cm od powierzchni gleby, która zawiera więcej lub równo 20% objetosci (srednia wazona) artefaktów składajacych sie w więcej lub równo 35% (obj.) z odpadowych materiałów organicznych (tylko w Technosols).

Gleyic: Ma w obrebie 100 cm od powierzchni gleby mineralnej warstwe o miazszosci większej lub równej 25 cm, w której, przynajmniej w czesci, wystepuja warunki redukcyjne i w której, na całej powierzchni, wystepuje mozaika barw glejowych.

Endogleyic: Ma na głebokosci od 50 do 100 cm od powierzchni gleby mineralnej warstwe o miazszosci większej lub równej 25 cm, w której, przynajmniej w czesci, wystepuja warunki redukcyjne i w której, na całej powierzchni, wystepuje mozaika barw glejowych.

Epigleyic: Ma w obrebie 50 cm od powierzchni gleby mineralnej warstwe o miazszosci większej lub równej 25 cm, w której, przynajmniej w czesci, wystepuja warunki redukcyjne i w której, na całej powierzchni, wystepuje mozaika barw glejowych.

Haplic: Ma typowy sposób wykształcenia pewnych cech (typowy w takim znaczeniu, ze nie ma potrzeby dodatkowej charakterystyki). Uzywany jest tylko wtedy, gdy nie ma zastosowania zaden z poprzedzajacych go kwalifikatorów.

(…)

Humic: Ma nastepujaca zawartosc wegla organicznego w czesciach ziemistych (srednia wazona): w Leptosols, do których stosuje sie kwalifikator Hyperskeletic _2% do głebokosci 25 cm od powierzchni gleby mineralnej; w innych glebach więcej lub równo 1% do głebokosci 50 cm od powierzchni gleby mineralnej.

Hyperskeletic: Zawiera srednio <20% (obj.) czesci ziemistych w obrebie 75 cm od powierzchni gleby lub do litej skały, o ile wystepuje płycej.

Leptic: Ma lita skałe nie głebiej niz 100 cm od powierzchni gleby.

Lignic: W obrebie 50 cm od powierzchni gleby zawiera wkładki nierozłozonych fragmentów drewna stanowiacych więcej lub równo 1/4 objetosci gleby (tylko w Histosols).

Linic: Ma ciagła, bardzo słabo przepuszczalna lub nieprzepuszczalna sztuczna geomembrane dowolnej grubosci zaczynajaca sie w obrebie 100 cm od powierzchni gleby.