Chemiczna remediacja gleb – blokowanie metali w glebie, chemia zoolitów

Metodą zmniejszającą bioakumulację metali ciężkich jest nawożenie gleby popiołami z węgla kamiennego i brunatnego (odpady z przemysłu energetycznego). W popiołach tych występują metale ciężkie (w dużych ilościach i w formie rozpuszczalnej). Mimo to obniżają one bioakumulację Cu, Pb, Cd, Zn. Jest to spowodowane jednoczesnym wnoszeniem do środowiska glebowego jonów Ca2+, Mg2+, K+, Na+ oraz podnoszeniem pH gleby. Wzrost odczynu roztworu glebowego oraz interakcje zachodzące pomiędzy metalami śladowymi a kationami wapnia i sodu są bezpośrednią przyczyną obniżenia bioprzyswajalności rozważanych metali.

Sorpcja metali ciężkich w dużym stopniu zależy od uziarnienia gleb. Dodatek minerałów ilastych (takich jak kaolinit, smektyt, illit) powoduje znaczące zmniejszenie biodostępnej frakcji metali ciężkich. Dotyczy to przede wszystkim gleb lekkich.