Wykład - Pojęcie polityki według Maxa Webera i Franciszka Ryszki

Notatkę dodano: 26.08.2013,
Pobrań: 4,
Wyświetleń: 201
Podgląd dokumentu

Pojecie polityki wg Maxa Webera i Franciszka Ryszki.

M. Weber: polityka to dążenie do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy, czy to miedzy państwami, czy tez w obrębie państwa miedzy grupami ludzi, jakie ono obejmuje; polityka to rodzaj samodzielnej kierowniczej działalności, zespól działań podejmowanych w zamiarze uczestnictwa we władzy.

F. Ryszka: panowanie, rządzenie i wywieranie wpływu; polityka to planowe i zorganizowane dążenie do zdobycia oraz utrzymania władzy - dążeniu odpowiadają określone działania ludzi.

Typy kultury politycznej

G. Almond i S. Verba wyrózniają 3 typy kultury politycznej:

Kultura zaściankowa:

zainteresowanie jednostek i grup społecznych ogranicza się do ram zaścianka

kultura właściwa dla afrykańskiej społeczności plemiennej

nie występują wyspecjalizowane role polityczne

system polityczny nastawiony na utrwalenie zaściankowości a nie jej zmianę

Kultura podporządkowania:

występują postawy jednostek i grup społecznych nastawione na oddziaływanie ze strony systemu politycznego

ocena działań politycznych i instytucji przez grupy społeczne i jednostki

nastawienie na podporządkowanie się działaniom systemu politycznego

właściwa dla społeczeństw kształtujących systemy demokratyczne lub dla systemów autorytarnych

Kultura uczestnictwa:

dążenie jednostek i grup społecznych do zdobycia wiedzy o podmiotach polityki i ich działaniach, strukturach i organizacji sytemu politycznego

członkowie społeczeństwa starają się wyrobić poglądy polityczne

postawy i zachowania jednostek zmieniają się pod wpływem informacji i oddziaływań przywódców i elit politycznych

Legitymizacja władzy politycznej

Typologie legitymizacji

Almond i Powell:

Legitymizacja normatywna - oparta na legaliźmie prawnym

Legitymizacja społeczna - oparta na poparciu władzy przez społeczeństwo

David Easton:

Legitymizacja ideologiczna - oparta na akceptacji głównych zasad, według których władza funkcjonuje

Legitymizacja strukturalna - oparta na prawowitości, legalności i praworządności reżimu; akceptacja społeczna dla panującego porządku prawnego

Legitymizacja personalna - oparta na szacunku dla konkretnych osób sprawujących władzę; rolę podstawową spełniają zachowania osób sprawujących władzę

Maks Weber:

Legitymizacja legalna - oparta o prawomocność władzy

Legitymizacja charyzmatyczna - oparta o szczególne cechy charakteru przywódcy

Legitymizacja tradycyjna - oparta na tradycji, do której odwołuje się władza