Mutacje w genetyce

Notatkę dodano: 11.04.2013,
Pobrań: 17,
Wyświetleń: 300
Podgląd dokumentu

GENETYKA WYKŁAD 6 - nic nie jest tak pewne w przyrodzie jak zmiana

- pojedyncze kodony kodują tryptofan i metioninę - zmiany w I i III pozycji kodonu mogą być likwidowane przez supresję (mutację znoszącą efekt poprzedniej mutacji)

- mutacje dotyczące centrum aktywnego białka powodują drastyczne zmiany

w zależności od tego, w którym miejscu wystąpi zmiana, efekt będzie różny

mutacje ciche - nie zmieniają sensu kodowania

np. TCT TCC to ciągle seryna

~ zmiana nukleotydów, ale brak zmiany aminokwasów

~ mutacje ciche nie zawsze mogą być mutacjami neutralnymi mutacje centralne - efekt nie odbija się na przeżywalności gatunku, a wręcz zwiększa przystosowanie do warunków środowiska

- zmiany na II pozycji w kodonie często są letalne, nie mogą być naprawione

geny szybkie - szybko ulegają ekspresji - kilkaset x więcej

geny wolne - wolno ulegają ekspresji kodony szybkie: UCG

wolne: UCU

~ oba kodują serynę

w określonym środowisku może dochodzić do zmian, które powodują presję mutacyjną, presję selekcyjną

gorące źródła 300 o C - żyją tam bakterie termofilne np. Termophilus aquaticus - ma b. dużo par G≡C

- można z niego izolować enzymy termooporne, jak polimeraza taq stosowana w technice PCR

z częstością 1/100 mln mogą pojawić się mutacje w kierunku jednej z zasad G≡C

mutacje punktowe zmieniające sens kodowania - prowadzą do powstania kodonów STOP

kodony STOP : UAA, UAG, UGA

- powstają przez to krótkie polipeptydy, o ubogiej funkcji biologicznej (nie mogą pełnić swojej funkcji)

- można je naprawić poprzez zmiany w antykodonach, wtedy odczytanie kodonu nonsensownego jest możliwe

delecja / insercja (wypadnięcie / włączenie nukleotydu) - zmienia sens kodowania

AB C AB C ABA BC (delecja C)

ABC ABC ABC AAB C (insercja A) A

- dochodzi do zmiany ramki odczytu = mutacja frame shift

mutacje punktowe - dotyczą 1 lub kilku nukleotydów (należą tu mutacje typu insercja, delecja, itp.)

aberracje chromosomowe - powstają w procesie mejozy lub mitozy, mogą dotyczyć liczby bądź struktury chromosomów - zmiana liczby chromosomów jest korzystna dla roślin : poliploidalność = przyrost masy

- stosowanie kolchicyny posłużyło do uzyskania nowych odmian ryżu

- jeżeli chromosomu ulegają zmianom, to tak samo zmieniają się geny (albo ich przybywa albo ubywa)