CYKL ŻYCIA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

Notatkę dodano: 06.11.2009,
Pobrań: 4,
Wyświetleń: 268
Podgląd dokumentu

...Cykl życia projektu inwestycyjnego. 1. Etap wprowadzenia charakteryzuje się powolnym wzrostem sprzedaży, wysokimi kosztami eksploatacji, niewielkim lub zerowym zyskiem. W projekcie inwestycyjnym jest to na ogół okres dochodzenia do projektowanych zdolności produkcyjnych. 2. Wzrost - okres szybkiej ekspansji sprzedaży produktu na rynku, wzrost zysków, spadku kosztów produkcji i poprawy rentowności. 3. Dojrzałość charakteryzuje się ustabilizowaną sprzedażą, zyski ustabilizują się, mogą nawet w niewielkim stopniu spadać. Spadek zysków ma najczęściej związek ze wzrostem kosztów marketingowych. Przedsiębiorstwo stara się utrzymać maksimum produkcji i sprzedaży jak najdłużej. 4. Spadek sprzedaży, zysków i rentowności. Oznacza moment, w którym powinny zostać podjęte decyzje modernizacji lub rekonstrukcji. Te nowe przedsięwzięcia inwestycyjne powinne być nie mniej opłacalne niż dotychczasowe. Okres eksploatacji projektu jest na ogół dłuższy od cyklu życia produktu. Wydłużeniu okresu eksploatacji w stosunku do cyklu życia produktu towarzyszą nowe przedsięwzięcia inwestycyjne, modernizacja, rekonstrukcja, odtworzenie. Może być także podjęta rozbudowa. Podjęcie któregokolwiek z tych przedsięwzięć w okresie eksploatacji projektu wymaga zaangażowania środków w tzw. reinwestycje. Działania te powinny być w miarę możliwości przewidziane już w fazie przedinwestycyjnej, a ich zakres uzależniony jest od przyjętej dla danego projektu strategii konkurencji. ZAWARTOŚĆ OSTATECZNEJ WERSJI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO. Ze względu na rodzaj zawartej informacji wyróżnia się następujące składniki projektu inwestycyjnego. 1. Geneza projektu - obejmuje ona opis koncepcji projektu, historię projektu i tytuł ostatecznej wersji. Opis koncepcji projektu obejmuje: listę głównych parametrów, które posłużyły jako podstawowe założenia opracowania projektu cele strategiczne projekt

CYKL ŻYCIA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO.

W ramach fazy przedrealizacyjnej mieszczą się trzy etapy:

Studium możliwości inwestycyjnych obejmujące dwa rodzaje studiów: studia rozpoznawcze dotyczące samego przedmiotu projektowania i studia pomocnicze. Studia rozpoznawcze mają na celu określenie możliwości podjęcia decyzji o realizacji inwestycji lub też sformułowanie głównych idei projektu (inaczej jego koncepcji). Obejmują one analizę następujących problemów:

zasobów naturalnych nadających się do przetworzenia i dalszej produkcji

istniejącego modelu rolnictwa będącego bazą surowcową dla przemysłu przetwórczego

konkurencji ze strony rynku lokalnego, krajowego lub zagranicznego

przewidywanych rynków zbytu

analizę importu pozwalającą określić obszary produkcji antyimportowej

koszt i dyspozycyjność (odnośnie pracy) czynników produkcji

możliwości eksportu

analizę wielkości nakładów inwestycyjnych

analizę możliwości finansowania inwestycji

Badania prowadzone w studiach rozpoznawczych mają najczęściej charakter ogólny, oparte są o zagregowane wielkości wskaźnikowe. W zależności od przedmiotu projektowania opracowywane są albo ogólne studia rozpoznawcze (badania sektorowe) albo studia szczegółowe prowadzone z reguły dla projektów, których koncepcje już wyraźnie określono. Niekiedy prowadzone są obydwa rodzaje badań - sektorowe, potem szczegółowe. Studia ogólne mogą się odnosić do:

regionu, rozumianego jako obszar geograficzny lub np. mniejszego (obszar dotknięty szczególnym bezrobociem)

branży

przemysłów opartych na wykorzystaniu zasobów naturalnych.

Studia szczegółowe są na ogół kontynuacją studiów ...