Reglamentacja działalności gospodarczej

Notatkę dodano: 23.05.2013,
Pobrań: 10,
Wyświetleń: 299
Podgląd dokumentu

12. REGLAMENTACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Reglamentacja działalności gospodarczej - polega na wprowadzaniu specyficznych nakazów i zakazów w celu ochrony interesu publicznego zagrożonego w związku z wykonywaniem konkretnej działalności

-ograniczenia mogą pochodzić z ustawy, często podlegają konkretyzacji w drodze rozstrzygnięć administracyjnych -cechą charakterystyczną reglamentacji jest administracja kontrolna

Administracja kontrolna - dotyczy spełnienia przez zainteresowanego ustawowych warunków do prowadzenia działalności

-następuje obligatoryjnie przed podjęciem działalności gospodarczej

-przybiera 2 podstawowe formy:

a) obowiązek dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej

b) obowiązek uzyskania przez przedsiębiorcę aktu administracyjnego dopuszczającego do podjęcia działalności (pozwolenia)

-funkcje kontrolne wykonuje organ właściwy do wydania aktu dopuszczającego lub prowadzący rejestr działalności regulowanej Formy reglamentacji: 1) zezwolenie

2) koncesja 3) licencja

4) zgoda Rodzaje działalności gospodarczej ze względu na ograniczenia przedmiotowe: 1) działalność wolna - nie wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia ani wpisu w rejestrze działalności regulowanej -wykonywana jest na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców

2) działalność regulowana - wymaga uzyskania wpisu w rejestrze działalności regulowanej 3) działalność objęta zezwoleniami (licencjami, zgodami) - wymaga uzyskania zezwolenia (licencji, zgody)

4) działalność koncesjonowana - wymaga uzyskania koncesji Działalność regulowana -jej cechą charakterystyczną jest obowiązek uzyskania wpisu do dodatkowego rejestru (poza rejestrem powszechnym - EDG oraz rejestrem przedsiębiorców) -zalicza się ją do działalności reglamentowanej -kontrola działalności nie jest uprzednia, ma charakter następczy

-stwierdzenie spełniania ustawowych wymogów następuje na podstawie oświadczenia samego zainteresowanego

-sprawdzenie spełnienia ustawowych wymogów następuje w drodze kontroli organu prowadzącego rejestr, bada on zgodność z prawdą oświadczenia składanego przez przedsiębiorcę

-podstawą wpisu do rejestru działalności regulowanej jest oświadczenie przedsiębiorcy dotyczące spełnienia przez niego warunków podjęcia i wykonywania działalności -działalność regulowaną można podjąć po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej i uprzednim uzyskaniu wpisu do EDG i rejestru przedsiębiorców -wpis ma charakter deklaratoryjny -rejestr działalności regulowanej jest jawny