Prawo cywilne formalne a materialne

Notatkę dodano: 29.07.2013,
Pobrań: 2,
Wyświetleń: 168
Podgląd dokumentu

Prawo cywilne materialne a prawo cywilne formalne

Prawo cywilne materialne reguluje istnienie określonych praw podmiotowych oraz zasady obrotu tymi prawami i ich ochrony. Zawiera także normy przyznające zdolność do bycia podmiotem praw i do kształtowania swojej sytuacji prawnej. Prawo cywilne procesowe reguluje właściwości organów (z reguły sądy powszechne) oraz tok czynności podejmowanych przed tymi organami w celu ustalenia lub dochodzenia swojego prawa. Prawo materialne — normy prawne bezpośrednio regulujące stosunki pomiędzy podmiotami prawa, określając przesłanki (fakty) powodujące ich powstanie, zmianę lub wygaśnięcie. Do prawa materialnego zalicza się również normy prawne regulujące określone obowiązki, zakazy lub nakazy i przewidujące określone sankcje za ich nieprzestrzeganie. Prawo materialne jest ściśle związane z prawem procesowym, bez którego istnienia to pierwsze nie mogłoby być egzekwowane. Przykładowo, kodeks cywilny zawiera w większości normy prawa materialnego, a kodeks postępowania cywilnego — w większości normy prawa procesowego.

Prawo cywilne formalne tzw prawo postępowania cywilnego- o ogół przepisów normujących właściwość sądów i innych organów powołanych do rozpoznawania spraw cywilnych oraz regulujących postępowanie przed tymi sądami i organami. Aktem normatywnym zawierającym te przepisy jest KPC. Prawo cywilne materialne reguluje stosunki cywilnoprawne, o tyle prawo cywilne formalne służy realizacji cywilnych praw podmiotowych wynikających z tych stosunków.