Postępowanie egzekucyjne w administracji - Egzekutor

Notatkę dodano: 15.04.2009,
Pobrań: 8,
Wyświetleń: 674
Podgląd dokumentu

Postępowanie egzekucyjne. Przepisy ogólne, postępowanie i sprawa egzekucyjna, cel i zakres postępowania egzekucyjnego, obowiązki egzekucji administracyjnej, wierzyciele do żądania wykonania w drodze egzekucji, rzeczy, prawa, osoby niepodlegające egzekucji, organy egzekucyjne, zwierzchni nadzór, zasady prowadzenia egzekucji, tytuł wykonawczy, zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego, przeszukiwanie odzieży na osobie zobowiązanego, sporządzanie protokołu, zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego, zbieg egzekucji, koszty egzekucyjne, środki egzekucji administracyjnej należności pieniężnych

Postępowanie egzekucyjne w administracji

DZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Postępowanie egzekucyjne - postępowanie i środki przymusowe, stosowane przez organy administracji rządowej i organy gminy w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym (uiszczenie należności pieniężnych) lub obowiązków o charakterze niepienieżnym, a także sposób zabezpieczenia wykonania tych obowiązków.

Postępowanie egzekucyjne jest to uregulowany prawem procesowym ciąg czynności podejmowanych przez organy egzekucyjne i inne podmioty postępowania egzekucyjnego w celu wykonania przez zastosowanie środka przymusu państwowego obowiązków wynikających z aktów poddanych egzekucji administracyjnej.

Sprawa egzekucyjna jest to postępowanie służące bezpośrednio przeprowadzeniu egzekucji, a więc przymusowemu wykonaniu orzeczeń sądowych i innych tytułów wykonawczych celem uzyskania świadczenia należnego wierzycielowi.

Celem egzekucji jest przymusowe wykonanie, doprowadzenie do zgodności stanu faktycznego ze stanem prawnym.

Zakres postępowania egzekucyjnego:

przedmiotowy: obejmuje przymusowe wykonanie dwóch rodzajów obowiązków

o charakterze pieniężnym (uiszczenie należności pieniężnych)

charakterze niepieniężnym (sprowadzających się do konieczności spełnienia świadczeń, podjęcia czynności bądź do zniesienia lub zaniechania czynności

podmiotowy: wiąże się z określeniem organów przed którymi stosuje się przepisy ustawy egzekucyjnej oraz oznaczenie podmiotów przeciwko którym toczyć się może postępowanie egzekucyjne

Egzekucji administracyjnej podlegają następujące obowiązki:

podatki, opłaty i inne należności do której stosuje się przepisy ustawy „Ordynacja podatkowa”, grzywny i kary pieniężne, a także inne należności pieniężne pozostające w zakresie właściwości organów administracji rządowej i organów gminy

wpłaty na rzecz funduszy celowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów

obowiązki o charakterze niepieniężnym pozostające we właściwości organów administracji rządowej i organów gminy lub przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie przepisu specjalnego. Polegają na spełnieniu nakazanych czynności, świadczeń rzeczowych,, osobowych, wydaniu rzeczy ruchomej, nieruchomości, opróżnienia pomieszczenie lub lokalu, zaniechaniu czynności

Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia poddać egzekucji administracyjnej inne należności pieniężne niż wyżej określone jeżeli przypadają one Skarbowi Państwa lub państwowej jednostce organizacyjnej.

Egzekucję administracyjną stosuje się do określonych obowiązków, gdy wynikają one z

(…)

… zauważy, że zobowiązany oddał poszukiwane przedmioty swemu domownikowi lub innej osobie do ukrycia, egzekutor może przeszukać odzież tej osoby oraz jej teczki, walizy itp.

Przeszukiwanie odzieży powinno być dokonane tylko przez osobę tej samej płci co osoba przeszukiwana.

Przeszukiwanie odzieży na żołnierzu w czynnej służbie wojskowej lub funkcjonariuszu Policji, Urzędu Ochrony Państwa lub Straży…

… egzekutorowi na dokonanie czynności egzekucyjnej w dni wolne od pracy lub w porze nocnej pomiędzy godz. 21 a godz. 7. Egzekutor jest zobowiązany okazać zezwolenie organu egzekucyjnego zobowiązanemu przed przystąpieniem do czynności egzekucyjnych. Czynności egzekucyjne w porze nocnej mogą być dokonywane tylko w obecności świadka.

Sporządzanie protokołu

Egzekutor sporządza protokół z przeprowadzonej czynności…

… egzekucji:

świadczenia alimentacyjne

zasiłki i dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych

Na żądanie zobowiązanego organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie zwolnienia spod egzekucji administracyjnej. Na postanowienie w sprawie odmowy zwolnienia spod egzekucji służy zobowiązanemu zażalenie

Osoby, które korzystają z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych i w zakresie…

… egzekucyjny w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym działa każdy organ:

Policji,

Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej,

organy straży pożarnej kierujący akcją ratowniczą

inne organy powołane do ochrony spokoju, bezpieczeństwa, porządku, zdrowia publicznego lub mienia społecznego

Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia upoważnić inne organy administracji rządowej…