Postępowanie egzekucyjne w administracji

Notatkę dodano: 22.03.2009,
Pobrań: 51,
Wyświetleń: 2126
Podgląd dokumentu

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, z komentarzem. Notatka ma 57 stron i w przystępny sposób streszcza ustawę, zwracając uwagę na najważniejsze jej elementy. Notatka zawiera podstawowe zasady postępowania egzekucyjnego w administracji, definicję pojęć ustawowych oraz adnotacje do kluczowych artykułów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.Skrypt zawiera opis: Prawnego obowiązku prowadzenia egzekucji;

Stosowania środków egzekucyjnych przewidzianych tylko w ustawie;Stosowania najmniej uciążliwego środka egzekucyjnego;

Niezbędności;Poszanowania minimum egzystencji; Niezależności stosowania środków egzekucyjnych od środków represyjnych; Prowadzenia egzekucji w porze dziennej. Wyjaśnia zagadnienie: tytuł wykonawczego, organy egzekucyjne i nadzorcze, zarzuty, skarga, zbieg egzekucji, grzywna, przedmiot egzekucji. Notatka wyjaśnia pojęcie uczestnika postępowania egzekucyjnego w administracji. W skrypcie w sposób jasny wyjaśniono zawartość poszczególnych artykułów ustawy, w kontekście omawianego zagadnienia. Notatka po analizie każdego zagadnienia, zawiera przykładowe pytania z odpowiedziami, pozwalające sprawdzić wiedzę w temacie postępowania egzekucyjnego w administracji. Opisano również etapy postępowanie egzekucyjnego i podstawę prawną egzekucji.

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego: postępowanie egzekucyjne ma miejsce po postępowaniu administracyjnym, gdy zobowiązany nie wykonał ciążącego na nim obowiązku z postępowania. Dział 1 ustawy z 7 rozdziałami (zwłaszcza rozdział 1 i 3!!! Dz.U.02.110.968).

Trzy funkcje zasad:

Opisowa - ogólne założenia postępowania egzekucyjnego w administracji;

Interpretacyjna - podstawowe dyrektywy;

Ochronna - naruszenie zasad powoduje określone negatywne skutki dla danego podmiotu.

Zasady (rozdział 1 i 3 ustawy):

Prawnego obowiązku prowadzenia egzekucji;

Stosowania środków egzekucyjnych przewidzianych tylko w ustawie;

Stosowania najmniej uciążliwego środka egzekucyjnego;

Niezbędności;

Poszanowania minimum egzystencji;

Upomnienia;

Niezależności stosowania środków egzekucyjnych od środków represyjnych;

Prowadzenia egzekucji w porze dziennej.

Z tych zasad wynikają konsekwencje - są w przepisie - trzeba się nauczyć z ustawy!!!

Naruszenie ww. zasad stanowi podstawy do złożenia przez zobowiązanego środka zaskarżenia w postaci:

zarzutów - jest to konsekwencją naruszenia zasad upomnienia, niezbędności, stosowania najłagodniejszego środka i stosowania środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie

skargi na czynności egzekucyjne, np. w razie naruszenia zasady prowadzenia egzekucji w porze dziennej, zasady prawnego obowiązku prowadzenia egzekucji. Może stanowić przyczynę uzasadniającą umorzenie postępowania egzekucyjnego, gdy naruszono by zasadę upomnienia i zasadę niezbędności.

Trzeba znać słowniczek z ustawy!!! Zwłaszcza pojęcia: zobowiązany, wierzyciel, organ egzekucyjny, środek egzekucyjny itd.

Art. 1a. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

  1)  biegłym skarbowym - rozumie się przez to rzeczoznawcę w określonej dziedzinie, uprawnionego do wyceny majątku zobowiązanego i wpisanego na listę biegłych skarbowych prowadzoną przez izbę skarbową,

  2)  czynności egzekucyjnej - rozumie się przez to wszelkie podejmowane przez organ egzekucyjny działania zmierzające do zastosowania lub zrealizowania środka egzekucyjnego,

  3)  dłużniku zajętej wierzytelności - rozumie się przez to dłużnika zobowiązanego, jak również bank, pracodawcę, podmiot prowadzący działal