Metody wielowymiarowej analizy porównawczej - metody taksonomiczne

Notatkę dodano: 04.05.2013,
Pobrań: 5,
Wyświetleń: 188
Podgląd dokumentu

METODY WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ Metody wielowymiarowej analizy porównawczej: metody służące do porównywania obiektów opisywanych przez wiele ich właściwości. Grupy metod WAP metody taksonomiczne - porównywanie obiektów obejmujące zarówno porządkowanie zbioru obiektów jak i ich grupowanie w podzbiory jednostek podobnych do siebie ze względu na charakteryzujące je właściwości oraz wybór reprezentantów otrzymanych grup obiektów

metody analizy czynnikowej - transformacja wejściowego zbioru charakterystyk obiektów dowolnej natury, najczęściej zmiennych opisujących obiekty przestrzenne, w nowe nie obserwowalne charakterystyki zwane czynnikami, poprzez ortogonalne przekształcenie macierzy danych wejściowych. Transformacja ta pozwala na wyjaśnienie struktury powiązań między obserwowalnymi charakterystykami obiektów

Przedmiot analizy porównawczej - obiekty, które mogą być jednostkami przestrzeni, zmiennymi lub jednostkami czasu lub ich iloczyny kartezjańskie.

Przestrzeń analizy porównawczej - właściwości obiektów, czyli wartości 2 pozostałych elementów, które mogą być przedmiotem analizy porównawczej.

Podstawowe przesłanki porównywania zbiorów obiektów: Zredukowanie dużej ilości nagromadzonych informacji do kilku podstawowych kategorii, które mogą być traktowane jako przedmiot dalszej analizy.

Otrzymanie jednorodnych grup obiektów, ze względu na charakteryzujące je właściwości, co ułatwia ustalenie ich zasadniczych właściwości.

Zmniejszenie nakładów czasu i kosztów badania przez ograniczenie rozważań do najbardziej typowych zjawisk, procesów i kategorii.

Wyjaśnienie struktury powiązań między charakterystykami obiektów.

MACIERZ OBSERWACJI , i=1,2,...,n; j=1,2,...,m; t=1,2,...,T ,

gdzie:

x ij t - wartość j -tej zmiennej (cechy) w i -tym obiekcie przestrzennym w t -tym okresie (momencie) czasu.

Zbiory i ich iloczyny kartezjańskie stanowiące przedmiot i przestrzeń analizy porównawczej w badaniach społeczno-ekonomicznych: P={ p 1 ,...,p n } - zbiór obiektów przestrzennych,

Y={ y 1 ,...,y m } - zbiór zmiennych (cech),

T={ t