Współczynnik przenikania ciepła - strona 8

Bioprocesy - test

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bioprocesy
Notatkę dodano: 04.09.2013
Pobrań: 9
Wyświetleń: 114

miejsca czynne powierzchni grzejnej -Wpływ napięcia powierzchniowego cieczy na proces wrzenia -Wpływ cyrkulacji wrzącej cieczy na wnikanie ciepła od ścianki grzejnej i innych. 14. Zdefiniuj współczynnik przenikania ciepła dla ścianki płaskiej i dla ścianki cylindrycznej (jednowarstwowej). Współczynnik...

Obliczanie podstawowych charakterystyk cieplno-wilgotnościowych dla śc...

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jadwiga Staniec
 • Fizyka budowli
Notatkę dodano: 02.09.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 92

Obliczanie podstawowych charakterystyk cieplno-wilgotnościowych dla ściany zewnętrznej Obliczenie wartości współczynnika przenikania ciepła Maksymalna dopuszczalna wartość współczynnika przenikania ciepła dla ściany zewnętrznej w budynkach mieszkalnych przy temperaturze w pomieszczeniu powyżej...

Rozkład temperatur - sprawozdanie nr 2

 • Politechnika Częstochowska
 • dr inż. Anna Lis
 • Fizyka budowli
Notatkę dodano: 21.12.2012
Pobrań: 75
Wyświetleń: 423

lub podobny do schematów normowych, może być obliczona w miejscu mostka termicznego w następujący sposób: przy stosunku b/d .> 1,5 wg wzoru: i,m = ti - km ( ti - tt)Ri przy stosunku b/d < 1,5 wg wzoru: i,m = ti - [k + (km - k)]( ti - tt)Ri k- współczynnik przenikania ciepła obliczony dla przegrody...

Warunki techniczne budynków - zmieniające rozporządzenie Ministra

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Wencel
 • Budownictwo
Notatkę dodano: 29.04.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 100

. załącznika nr 2 do rozporządzenia, przy czym dla budynku przebudowywanego dopuszcza się zwiększenie średniego współczynnika przenikania ciepła osłony budynku o nie więcej ni 15% w porównaniu z budynkiem nowym o takiej samej geometrii i sposobie u ytkowania, lub 2) wartość wskaźnika EP [kWh/(m2 . rok...

Sposoby przenoszenia energii-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maria Rosiek
 • Wentylacja i pożarnictwo
Notatkę dodano: 09.09.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 136

Sposoby przenoszenia energii. Przewodzenie ciepła, prawo Fouriera, przewodność cieplna, przewodzenie ciepła przez przegrody płaskie,i cylindryczne. Przenikanie ciepła, współczynnik przenikania ciepła. Promieniowanie ciepła. Złożona wymiana ciepła. Krytyczna średnica izolacji. Przewodzenie ciepła...

Ekrany - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Stanisław Lamperski
 • Przenoszenie ciepła
Notatkę dodano: 02.09.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 131

się. tot Qk Qr γśch γścr Qk - strumień konwekcyjny Qr - strumień radiacyjny αk - współczynnik przenikania ciepła wynikający z promieniowania radiacyjnego Całkowity współczynnik przejmowania ciepła wyraz się wzorem: α = αk + αr αk - współczynnik konwekcji αr - współczynnik radiacji PRZYKŁAD tt = 20°C tpow...

Wymienniki ciepła-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Bogumiła Wrzesińska
 • Aparatura chemiczna i maszynoznastwo
Notatkę dodano: 12.08.2013
Pobrań: 11
Wyświetleń: 99

strumienia cieczy obiegowej (wody) Ponieważ ciepło właściwe wody zależy od temperatury do obliczeń przyjęliśmy wartości odpowiadające gęstości wody dla temperatury średniej (np. /2 ). Do wyznaczenia sumarycznego współczynnika przenikania ciepła zastosowaliśmy przekształcone równanie wymiany ciepła...

Wzory-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Teresa Nurek
 • Ogrzewnictwo
Notatkę dodano: 27.05.2013
Pobrań: 7
Wyświetleń: 178

przez powierzchnie gorace Q = A * k * (tw – tp); [W] o A – powierzchnia wymiany ciepła, *m2] o k – współczynnik przenikania ciepła przez przegrodę, [W/m2*K] o tw – temperatura wewnątrz urządzenia, *°C]; o tp – temperatura powietrza w pomieszczeniu. [°C]; Strumieo cieplny przejęty od powierzchni zewnętrznej Q1=A * α...

Włókna celulozy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Elżbieta Gantner
 • Materiały budowlane
Notatkę dodano: 29.07.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 75

i akustyczną dzięki swojej gąbczastej strukturze oraz dużej ilości „zamkniętego” powietrza (70-80% objętości). Dzięki temu jej współczynnik przenikania ciepła λ dorównuje wełnie mineralnej (wg jednego z producentów λ=0,039 W/mK). Celuloza przynajmniej pod jednym względem jest lepsza od innych materiałów...

Rodzaje ścian - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo Ogólne
Notatkę dodano: 05.08.2013
Pobrań: 22
Wyświetleń: 151

na fundamenty oprócz ciężaru własnego, parcia wiatru, gruntu, materiałów sypkich i cieczy, ściany nośne (konstrukcyjne) dzieli się na jedno lub wielowarstwowe Ściany samonośne- przenoszą tylko ciężar własny Ściany osłonowe - ściany izolacyjne, zewnętrzne o małym ciężarze i małym współczynniku przenikania ciepła...