Spektroskopia - strona 2

Wykład - temperatura rotacyjna

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jamróz
 • Spektroskopia
Notatkę dodano: 29.08.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 198

SPEKTROSKOPIA ATOMOWA I MOLEKULARNA (Wyznaczenie temperatury rotacyjnej w plazmie) 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z widmem emisyjnym (rotacyjno-oscylacyjnym) cząsteczek dwuatomowych na przykładzie N2+ (B-X), OH (A-X), NO (A-X), itd. oraz wyznaczenie temperatury rotacyjnej...

Wykład - charakterystyka widm

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. Cieślak
 • Spektroskopia
Notatkę dodano: 29.08.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 124

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA 1 „Spektroskopia Atomowa i Molekularna” „Charakterystyka widm elektronowych wybranych metali.” akwakompleksów jonów Celem ćwiczenia jest otrzymanie moŜliwie jak najwięcej informacji z wykonanego widma elektronowego wodnego roztworu jednej z soli niklu(II): NiSO4, NiCl2, Ni...

Rentgenowska analiza fazowa - omówienia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Spektroskopia
Notatkę dodano: 10.06.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 42

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: gęstość rentgenowska, analiza fazowa, analiza jakościowa, dobór wzorca, metody....

Diagnostyka plazm i łuku próżniowego

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Goldeman
 • Spektroskopia atomowa i molekularna
Notatkę dodano: 08.08.2013
Pobrań: 8
Wyświetleń: 129

29.10.2010 r. Spektroskopia atomowa i molekularna Sprawozdanie do ćw. 4 i 5 SPEKTROSKOPOWA DIAGNOSTYKA PLAZMY ŁUKU PRÓŻNIOWEGO 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia było zapoznanie się z pojęciem plazmy oraz wybranymi metodami jej diagnostyki. Spektroskopowa diagnostyka plazmy polega na wyznaczeniu...

Wyznaczanie temperatury rotacyjnej w plaźmie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Goldeman
 • Spektroskopia atomowa i molekularna
Notatkę dodano: 08.08.2013
Pobrań: 8
Wyświetleń: 296

wzbudzonymi przechodzą ze stanu o wyższej do stanu o niższej energii. Przejściu temu towarzyszy emisja kwantu promieniowania elektromagnetycznego o energii równej różnicy energii poziomów, między którymi przeszła cząstka. Diagnostyka plazmy jest jednym z zadań działań badawczych bazujących na spektroskopii...

Spektroskopia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski
 • Chemia analityczna
Notatkę dodano: 05.08.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 116

CHEMIA ANALITYCZNA II SPEKTROSKOPIA Jak można podzielić metody spektrofotometryczne ? Przyjmując za kryterium częstość promieniowania: spektrofotometria UV-VIS, spektrofluorymetria, absorpcyjna spektroskopia Atomowa, emisyjna spektroskopia Atomowa. Możliwe rozwiązania konstrukcji spektrometru...

SPEKTROSKOPIA - zasada działania spektroskopii

 • Politechnika Wrocławska
 • Iwona Hołowacz
 • Biofotonika
Notatkę dodano: 19.08.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 41

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Podział spektroskopii, Struktura energetyczna atomu, Struktura energetyczna cząsteczki, Widma atomowe, Widma cząsteczkowe....

Spektroskopia UV Vis

 • Politechnika Śląska
 • dr Anna Wencel
 • Chemia analityczna
Notatkę dodano: 07.05.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 213

CZĘŚĆ TEORETYCZNA Zasada i podział spektrofotometrii W metodach spektrofotometrycznych wykorzystuje się absorpcję promieniowania elektromagnetycznego . Warunkiem wystąpienia tego zjawiska jest, aby energia padającego promieniowania odpowiadała różnicy energii poziomów elektronowych danej cząsteczki...

ASA- atomowa spektroskopia absorbcyjna

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia środowiska
Notatkę dodano: 04.05.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 101

ASA- atomowa spektroskopia absorbcyjna (190 – 700 nm) metoda analityczna oparta na zjawisku absorpcji promieniowania elektromagnetycznego przez swobodne atomy. Podstawę metody AAS stanowią ustalenia Kirchhoffa i Bunsena, które sprowadzają się do stwierdzeń: - źródłem linii absorpcyjnych w widmie...

Ćwiczenia - spektroskopia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Piotr Mucha
 • Analiza chemiczna biomoleku
Notatkę dodano: 03.06.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 144

jest przyspieszany, jest emitowane promieniowanie elektromagnetyczne. Najczęściej źródłem tego promieniowania jest ładunek wykonujący drgania. Spektroskopia – nauka o powstawaniu i interpretacji widm powstających w wyniku oddziaływań wszelkich rodzajów promieniowania na materię rozumianą jako zbiorowisko atomów...