Moment gnący - strona 2

Zginanie ukośne belki o przekroju prostokątnym - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1715

wykresu momentu gnącego, wybranie przekrojów „niebezpiecznych” do analizy naprężeń, znalezienie naprężeń normalnych, zapisanie warunku wytrzymałości i wyznaczenie szukanej wielkości. obliczenie charakterystyk przekroju poprzecznego belki Dla przekroju prostokątnego obliczymy od razu momenty główne...

Tematy na egzamin.

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1848

, - skręcanie swobodne prętów o przekroju niekołowym. Zginanie. Twierdzenie Schwedlera-Żurawskiego. Obliczanie belek   Zginanie czyste w zgięciu prostym. - wyznaczenie sił tnących i momentów gnących, - naprężeń, - parametrów przekrojowych. Zginanie ukośne i mimośrodowe. Wytężenie materiału, hipotezy wytężeniowe...

Wał maszynowy-projekt

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3143

A: Obliczanie wartości momentu skręcającego: Obliczamy moment skręcający wynikający z przenoszonej mocy: Przyjmuje Wał będzie skręcany momentem skręcającym na całej długości. 50Nm 50Nm Wykres momentu skręcającego Ms[Nm] Wyznaczanie wartości momentu gnącego: Obliczanie momentu gnącego: W punkcie B: -1,2 kNm 0 0...

Wytrzymałość materiałów - wykład 2

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 553

na rysunku 8. P1 P1 P2 P2 P3 = + + P3 Rys. 8 Ilustracja zasady superpozycji 6. Momenty gnące i siły tnące w belkach prostych y y M M T x x T z z M M T dx T Rys.9 Definicja znaków momentu gnącego M i siły tnącej T Metoda postępowania przy określaniu sił wewnętrznych: 9WM określamy wartości reakcji więzów...

Wytrzymałość - ćwiczenia 6

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

Ćwiczenia wytrzymałość 6 - 24 - Zadanie 22 Dla ramy, której schemat przedstawiono na rys.22, sporządzić wykresy: siły tnącej, siły normalnej i momentu gnącego. Rama składa się z odcinka prostego AC = a i łuku o promieniu R = a. Dane: a = 1,1 m, P = 138 N, α = 480, αB = 600. y P α A C a R αB B 0 01...

Mechanika i wytrzymałość materiałów - zginanie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Mechanika i wytrzymałościowa materiałów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2541

ZGINANIE Uwagi Ogólne: – Rodzaje Zginania Rozkład wektora głównego W na składową normalną N i tnącą T oraz momentu głównego Mo na moment gnący Mg i skręcający Ms. Jeżeli w danym przekroju układ sił zewnętrznych sprowadza się do jednej składowej Mg to w danym przekroju występuje zginanie czyste...

Wytrzymałość - ćwiczenia

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994

gnącego dla belki wysięgnikowej przedstawionej na rysunku 20. Dane α = 400, q = 1300N/m z α q 0 x l = 2 m Rys.20 Rozwiązanie Robimy myślowy przekrój w odległości x od brzegu swobodnego i odciętą część belki równoważymy siłami N,T i momentem gnącym Mx (rys.20a) dQ α Mx q dQ = qdx1 01 N 0 x x1 dx1 T x Rys...

Mechanika techniczna - zginanie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Mechanika techniczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1379

Przykład 3 Wykonać wykresy sił tnących i momentów gnących dla belki przedstawionej na rys. R o z w i ą z a n i e. Warunki równowagi sił działających na belkę są następujące Stąd Obliczenia są podane w tabelce i na tej podstawie sporządzono wykresy. Przykład 4 Wykonać wykresy sił tnących i momentów gnących...

Belka wieloprzęsłowa - przykłady 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Mechanika ogólna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

charakterystycznych (trzy sumy rzutów sił, trzy sumy rzutów momentów) obliczamy wartości nieznanych sześciu sił wewnętrznych (siły normalnej, momentu skręcającego, dwóch składowych sił tnących i dwóch składowych momentów gnących) na końcu przedziału „j”. 5. Znaki sił przekrojowych są zgodne z wprowadzonymi układami...

Wytrzymałość materiałów - kolokwium

 • Politechnika Wrocławska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1071

wykonać wykres momentów gnących i sił tnących. 34. Co to jest czyste zginanie, co to jest zginanie poprzeczne? 35. Jakie zało enia przyjmuje się przy analizie odkształceń belki przy czystym zginaniu? 36. Jakie naprę enia występują przy czystym zginaniu pręta i jaki jest ich rozkład w przekroju? 37...