Krajowa Rada Sądownictwa - strona 2

Krajowa Rada Sądownictwa-skład i uprawnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Krajowa Rada Sądownictwa. Skład i uprawnienia. Krajowa Rada Sądownictwa jest organem kolegialnym o szczególnym charakterze, uplasowanym pomiędzy władzami. W jej skład wchodzą bowiem przedstawiciele wszystkich trzech władz, a jej zadaniem jest pośredniczenie w podejmowaniu przez egzekutywę...

Zadania Krajowej Rady Sądownictwa - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 252

Zadania Krajowej Rady Sądownictwa pośredniczenie w podejmowaniu przez egzekutywę i legislatywę najważniejszych decyzji dotyczących sądownictwa reprezentowanie interesów władzy sądowniczej ochrona niezawisłości sędziów i niezależności sądów ...

Legitymacja szczególna do kwestionowania norm przed TK - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2142

legitymacja szczególna do kwestionowania norm przed TK Legitymacja szczególna - oznacza prawo kwestionowania tylko takich aktów, czy norm, które dotyczą spraw objętych zakresem działania wnioskodawcy. Przysługuje ona Krajowej Radzie Sądownictwa - w zakresie spraw dotyczących niezależności sądów...

Omów relacje prezydent władza sądownicza w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

sędziów (z wyjątkiem sędziów TK i TS) - działając na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa powołuje jednego przedstawiciela do KRdS prezydent ma wpływ na ustalanie wysokości wynagrodzeń sędziowskich , określając tzw. przeliczniki wynagrodzeniowe dla poszczególnych grup sędziów prezydent powołuje prezesa...

Inicjatywa kontroli - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 581

, marszałek sejmu, marszałek senatu, I Prezes SN, NSA, Prezes NIK, RPO, 50 posłom lub 30 senatorom] legitymacja szczególna - musi istnieć związek pomiędzy zakresem działania wnioskodawcy a prawem do kwestionowania danego akty [Krajowa Rada Sądownictwa, organom stanowiącym jednostek samorzadu terytorialnego...

Minister Sprawiedliwości i jego rola

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 959

konstytucji jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa a z mocy ustawy Prokuratorem Generalnym. Minister Sprawiedliwości od 31 III 1990 jest jednocześnie Prokuratorem Generalnym, a od 29 XII 1989 jednym z członków Krajowej Rady Sądownictwa. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra...

Organizacja samorządu sędziowskiego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1267

sędziów sądów rejonowych działających w obszarze właściwości sądu okręgowego w liczbie 2/3 liczby sędziów sądu okręgowego, jego przewodniczącym jest prezes sądu okręgowego. Do zadań zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu należy: przedstawianie Krajowej radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów...

Zasady powoływania sędziów w prawie polskim-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Zasady powoływania sędziów w prawie polskim. Sędziowie powoływani przez Prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Zanim jednak dojdzie do ostatecznego powołania sędziego, konieczne jest przeprowadzenie szeregu wstępnych etapów postępowania. Kandydat musi przede wszystkim odpowiadać wysokim...

Sądy powszechne - Sąd rejonowy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Witold Hernik
 • Prawo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1260

. Sądy rejonowe tworzy i znosi Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa w drodze rozporządzenia. Obszar właściwości sądu rejonowego obejmuje obszar jednej lub więcej gmin. W uzasadnionych wypadkach w jednej gminie można utworzyć kilka sądów. Poza siedzibą sądów rejonowych...

Sądownictwo w tabelach

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1253

Organ Krajowa Rada Sądownictwa Sąd Najwyższy Naczelny Sąd Administracyjny Trybunał Konstytucyjny Trybunał Stanu Kompetencje Pośredniczenie w podejmowaniu przez egzekutywę i legislatywę najważniejszych decyzji dotyczących sądownictwa Reprezentowanie interesów władzy sądowniczej Ochrona...