Decyzje i odwołania

Notatkę dodano: 07.05.2013,
Wyświetleń: 105
Podgląd dokumentu

Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne elementy, ale musi być na to podstawa prawna ,np. warunek, termin. Elementy pogrubione to essentialia negotii - elementy bezwzględnie konieczne decyzji. Forma ustna jest wyjątkiem, w związku z tym może być tylko gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie.
Odwołanie: Zasadą jest odwołanie od decyzji I instancji, mianowicie wnosimy odwołanie (w terminie 14 dni) lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (termin 14 dni). Rodzaje decyzji: Rozstrzygające co do istoty: KONSTYTUTYWNE (od momentu doręczenia rodzi nowy stan prawny i faktyczny) DEKLARATORYJNE (potwierdza istniejący stan rzeczy). Decyzje wydane w I instancji, w II, ostateczne(np. ministra lub organ II instancji) , nieostateczne, wadliwe, niewadliwe, nieważne. Swobodne(ustawa przyznaje prawo do wydania decyzji ale nie określa przesłanek -uznanie administracyjne), Związane(gdy spełnione są przesłanki organ nie może odmówić, musi wydać decyzję). Ponieważ zasadą jest odwołanie, zasadą jest też to że wykonuje się decyzje ostateczne. Decyzje I instancji co do zasady nie podlegają wykonaniu, chyba że : został nadany rygor natychmiastowej wykonalności w drodze postanowienia lub samej decyzji (natychmiastowa wykonalność wynika z ustawy szczególnej) decyzja jest zgodna z żądaniami wszystkich stron. Jeżeli ktoś wniesie odwołanie to automatycznie wstrzymywane jest wykonanie. Organ odwoławczy może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji - na podstawie postanowienia .
Zaskarżalność: Środki nadzwyczajne: - wz nowienie , nieważność , żądanie uchylenia lub zmiany decyzji.
POSTANOWIENIE - Akt administracyjny - czyli czynność organu administrującego państwa który w sposób jednostronny określa sytuację prawną indywidualnie określonego adresata w konkretnej sprawie, Akt zewnętrzny - bo dotyczy podmiotów niepodporządkowanych organizacyjnie ani służbowo. Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Kończą sprawy procesowe np. odmowa udziału organizacji społecznej w postępowaniu, dopuszczenie lub odmowa dopuszczenia dowodu, zawieszenie i odmowa zawieszenia postępowania, Dotyczą spraw procesowych, więc sprawy nie kończą, ale są od tego wyjątki (Np. postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wznowieniowego). Z reguły akty stosowania prawa procesowego. Elementy Postanowienia : takie jak w przypadku decyzji. Wstrzymanie wykonania zależy od organu. Zaskarżalność: Wznowienie i nieważność . Nie dotyczy wszystkich postanowień, tylko tych na które służy zażalenie.