łódzkie

Genetyka Uniwersytet Łódzki

Stu­dia na kie­run­ku ge­nety­ka po­zwalają na uzyska­nie rze­tel­nej i sz­czegółowej wie­dzy o cyto­genety­ce i ge­nety­ce mo­le­kular­nej człowie­ka, a także o struk­tu­rach i funk­cjach kwasów nukle­inowych człowie­ka, zwierząt i roślin. Duża licz­ba zajęć o charak­terze prak­tycz­nym po­zwala na wy­ksz­tałcenie cen­nych umiejętności, w tym sz­czególnie: iden­ty­fi­ko­wania i ana­lizy struk­tu­ry ge­nomu człowie­ka, zwierząt, roślin i bak­terii oraz wy­ko­rzysty­wania da­nych z za­kresu ge­nety­ki mo­le­kular­nej w bio­logii, bio­chemii, nau­ce o ewolu­cji, bio­geogra­fii i och­ro­nie śro­dowiska.

Zobacz najpopularniejsze notatki z kierunku Genetyka na Uniwersytecie Łódzkim

Przedmioty: