kujawsko-pomorskie

Miedzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Są to interdyscyplinarne studia, które pozwalają każdemu studentowi indywidualnie zaprojektować program swoich studiów. MISH nie jest przeznaczony dla studentów niezdecydowanych, a raczej dla młodzieży o szerokich zainteresowaniach humanistycznych. Są doskonałym rozwiązaniem, gdy studentowi zależy na rozwoju się w bardzo szczegółowej problematyce, przez poznanie jej z różnych punktów widzenia. Osoba, która zdecyduje się na te studia na pewno spotka się takimi określeniami jak tutor, minimum programowe czy praca roczna. Pod pierwszą tajemniczą nazwą kryje się profesor lub doktor, który jest indywidualnym opiekunem naukowym studenta w czasie trwania studiów. Pod jego kierunkiem student opracowuje plany studiów na poszczególne etapy nauki. Zwykle tutor reprezentuje kierunek badawczy najbliższy zainteresowaniom studenta. Wybór tutora i praca pod jego kierunkiem jest jednym z podstawowych (obok realizacji planu), warunków studiowania w MISH, zgodnie z zasadą, że studenci mają największą szansę wszechstronnego rozwoju intelektualnego w indywidualnym kontakcie z wybitnymi osobowościami świata nauki. Minimum programowe to grupy zajęć, które student musi zrealizować, aby móc ubiegać się o tytuł licencjata bądź magistra danej dziedziny określone przez wydziały zrzeszone w MISH-u. Student jest zobowiązany w trakcie trwania studiów do przedstawienia czterech prac rocznych. Tematyka i zakres prac zgodne są z indywidualnymi zainteresowaniami studenta, nie ma wymogu ścisłego związku między tematyką pracy a studiowanymi dyscyplinami, preferowana jest natomiast interdyscyplinarność.

Zobacz najpopularniejsze notatki z kierunku Miedzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

Przedmioty: