Uniwersytet Warszawski - strona 90

Administracja centralna - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

ADMINISTRACJA CENTRALNA • art. 10 Konstytucji RP – zasada trójpodziału i  równowagi władz (ust. 1);  władzę wykonawczą  wykonuje Rada Ministrów i Prezydent RP (ust. 2) •  organy centralne  – swoim zasięgiem właściwości  obejmują całośd terytorium paostwa •  organy terenowe  - swoim zasięgiem właści...

Administracja niezespolona 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1512

Administracja niezespolona to terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwym ministrom oraz kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek organizacyj­nych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na obszarze woje­wództwa; ustanowienie ...

Administracja niezespolona - omówienie zagadnienia 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1400

administracja niezespolona To są te podmioty administrujące, które nie mieszczą się w mechanizmie zespolenia administracji na szczeblu wojewódzkim czy powiatowym, a które są organizacyjnie odrębnymi strukturami. Te struktury mogą być zależne funkcjonalnie od wojewody, ale w żadnym aspekcie nie wyst...

Administracja zespolona - omówienie zagadnienia 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1414

Administracja zespolona to kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży (zwierzchnictwo wojewody) oraz kierownicy powiatowych służb, in­spekcji i straży (zwierzchnictwo starosty) → więc organem adm. zespolonej są: wojewoda, starosta, a w przypadkach us talonych w ustawie, w szczególności w zakr...

Administracja zespolona - omówienie zagadnienia 4

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2492

administracja zespolona zespolenie administracyjne : skoncentrowanie aparatu terenowego w jednym urzędzie pod jednym zwierzchnictwem - wojewody, skupienie maksymalnie możliwej sfery zadań i kompetencji w jednym ośrodku władzy publi...

Akty deklaratoryjne konstytutywne - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1204

katalog (wg Starościaka): akty normatywne; akty administracyjne; ugody; porozumienia administracyjne; czynności cywilnoprawne; czynności faktyczne; formy działań można podzielić na: władcze → to akty administracyjne i akty normatywne; organ jednostronnie rozstrzyga o pozycji prawnej drugiej...

Akty jednostronne - dwustronne - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1155

Akty jednostronne - dwustronne akty zależne od woli adresata (akty dwustronne) i akty od niego niezależne (akty jednostronne): akty zależne od woli adresata → do ich wydania konieczny jest uprzedni wniosek adresata o wydanie aktu (konieczna jego zgoda), z reguły przyznającego pewne uprawnienie i od...

Akty prawa miejscowego 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 525

Akty prawa miejscowego: rodzaj, nazwy, przedmiot i sposób uchwalania, ogłaszania określają ustawy szczególne o samorządzie i administracji terenowej: ustawa z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie - wojewoda i organy

Akty prawa miejscowego - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455

akty prawa miejscowego Są wydawane przez organy samorządu terytorialnego i terenowe organy administracji rządowej. Zakres ich obowiązywania ograniczony jest do obszaru działania organu, który ustanowił ten akt. Akty te muszą być wydane na podstawie ustawy i w granicach zawartych w ustawach upoważni...

Ciężary publiczne - omówienie zagadnienia 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1834

Ciężary publiczne publiczne prawo pod­ miotowe - jest sytuacją obywatela ukształ­ towaną przez normę prawa administracyjnego, w której obywatel ten może skutecznie domagać się czegoś od państwa lub może w sposób niekwestionowany przez państwo coś uczynić realizując swój indywidualny interes - możno...