Uniwersytet Warszawski - strona 84

Podstawy wiedzy o prawie -luki w prawie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1743

Luki w prawie Zakłada się, że dobrze skonstruowany system prawa powinien być zupełny i nie zawierać luk. Oznacza to, że powinien regulować wszystkie i tylko te kwestie, które uznaje się za istotne. Luka w prawie to sytuacja, która nie ma uregulowania w przepisach prawa , choć z logiki pokrewnych ...

Moc prawna i system prawa .

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1246

Moc prawna i moc obowiązująca aktu normatywnego Moc prawna poszczególnych norm prawnych obowiązujących w danym państwie nie jest jednakowa. Są normy o wyższej i niższej mocy prawnej. Np. najwyższa jest moc prawna norm prawnych zawartych w konstytucji a niższa - zawartych w zarządzeniu ministra. M...

Monarchia a republika. Wyjaśnienie pojęcia demokracji.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1519

Jakie są różnice pomiędzy monarchią a republiką? Monarchia - najwyższym organem władzy jest jednostka (król, cesarz, faraon) wyniesiony ponad wszystkich innych członków społeczeństwa. Monarchia absolutna (tylko w Arabii Saudyjskiej) - monarcha st...

Wzajemne stosunki narodu i społeczeństwa.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Relacja naród a państwo Naród jest historycznie ukształtowaną trwałą wspólnotą, powstałą na gruncie wspólnych losów dziejowych, wspólnej gospodarki towarowej i wspólnych instytucji politycznych, charakteryzującą się istnieniem pocz...

Normy postępowania , język prawniczy.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 931

Normy postępowania Prawo składa się z norm postępowania ludzi. Norma to pewien wzorzec. Jest ona podstawą do podziału zachowań na takie, które są z nią zgodne, takie, które są z nią niezgodne, oraz na takie, do których dana norma się nie odnosi. Norma postępowania - to wypowiedź, która określonym...

Obowiazek, uprawnienie, roszczenie, kompetencja.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1274

Obowiązek, uprawnienie, roszczenie, kompetencja Obowiązek - wyznaczają normy zarówno coś nakazujące, jak i czegoś zabraniające. Przewidują dla adresata tylko jeden sposób postępowania. Nie ma on żadnego wyboru, jeżeli chce postępować zgodnie z normą. Normy bezwzględnie obowiązujące zawierają reg...

Odpowiedzi - sprawdzian treningowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2002

Odpowiedzi. - Płaszczyzna socjologiczna (prawo jest faktem społecznym, są to relacje między ludźmi) - Płaszczyzna psychologiczna (prawo jest f. psychicznym, jest przeżyciem. Analizujemy JAK KTOŚ postrzega prawo) - Płaszczyzna aksjologiczna (prawo jest wartością, którą musimy ocenić - albo dobr...

Odpowiedzi na test

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 861

1. P 2. F 3. P 4. F 5. F 6. P 7. F 8. F 9. ? 10. P 11. P 12. F 13. F 14. F 15. P 16. P 17. F 18. P 19. ? 20. P 21. F 22. P 23. P 24. P 25. F 26. F? 27. F 28. F 29. P 30. P 31-33. C 34-36. B 37-39. B-jesli miales prawo karne to C 40-42. A, B 43-45. żadne 46-48. B 49-51. C choc może być B-...

Podmioty stosunku prawnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

Podmioty stosunku prawnego Podmiotami stosunku prawnego - są osoby (będące jednocześnie adresatami norm regulujących ten stosunek), które w nim występują jako uprawnione lub zobowiązane do określonego zachowania się względem innych osób, będącymi uczestnikami tego samego stosunku prawnego. Możem...

Podstawowe informacje o prawie.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 994

Prawo , a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym , to system norm prawnych , czyli ogólnych, abstrakcyjnych i w przybliżeniu jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane...