Uniwersytet Warszawski - strona 759

Statystyka - wykład 6

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Statystyka Wykad szsty Rwnanie Bortkiewicza Rozwizujemy problem: jaki jest stosunek indeksu Paashego do indeksu typu Laspereyesa: mnoymy mianownik i licznik Qp przez q0p0 a QL przez do licznika dodajemy i odejmujemy mianownik wyraenie pomnoymy i podzielimy przez odchylenie standardowe Jeli ktr...

Statystyka - wykład 7

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Statystyka Wykład siódmy Mierzenie i eliminacje wahań okresowych z szeregu lub ciągu indeksów. Gospodarce procesy zawsze występują nierównomiernie. W każdym szeregu można wydzielić elementy: tendencje rozwojowe -trend wahania periodyczne - koniunkturalność, okresowość zjawiska nieregularne - w...

Statystyka - wykład 8

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Statystyka Wykład ósmy Badanie poziomu życiowego ludności Dotyczy materialnego położenia ludzi (stopa życiowa, dobrobyt ekonomiczny). Przez dobrobyt życiowy rozumie się stopień zaspokojenia potrzeb materialnych i niematerialnych, indywidualnych i zbiorowych ludności w danym czasie, w danym kraju...

Zadania do rozwiązania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Zadanie 1. Zważono 10 losowo wybranych z dostawy główek czosnku otrzymując dane (waga główki w g): 15, 24, 19, 18, 21, 22, 26, 20, 17, 23. A) Przyjmując, że waga główek czosnku ma w populacji rozkład normalny wyznaczyć przedział ufności dla średniej wagi główek czosnku. Przyjąć α= 0,05. B)Jaka jest ...

Zadanie - korelacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Zależność korelacyjna- polega ona na tym, że określonym wartościom jednej zmiennej odpowiadają ściśle określone średnie wartości drugiej zmiennej. Możemy zatem ustalić jak zmieni się wartość zmiennej zależnej (Y) w zależności do wartości średniej niezależnej (X). Poniżej przedstawiony został wykres...

Zadanie Analiza szergu czasowego - akcje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 329

Analiza notowań akcji „Dębica” w okresie od 06.03.01r. do 03.05.01r. Data t Notowania „Dębica“ 06.03.01 1 26,13 08.03.01 2 25,88 10.03.01 3 25,82 12.03.01 4 27,70 14.03.01 5 25,20 16.03.01 6 26,05 18.03.01 7 25,80 20.03.01 8 25,10 22.03.01 9 24,93 24.03.01 10 25,02 ...

Wiadomości ogólne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Wiadomości ogólne „Kapitał” to jedno z najczęściej używanych pojęć w zarządzaniu finansami, ale jest różnie interpretowane. W ujęciu makroekonomicznym „kapitał” jest definiowany jako trzeci oprócz ziemi i pracy czynnik wytwórczy. W języku potocznym pojęcie to jest często utożsamiane ze środkami pie...

Średni ważony koszt kapitału

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

Średni ważony koszt kapitału (WACC) Znając szczegółową strukturę źródeł finansowania przedsiębiorstwa, czyli udział każdego ze składników kapitału w całym finansowaniu (jego wagę) oraz koszt każdego z tych składników, można ok...

Źródła kapitałów własnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994

Źródła kapitałów własnych Uzupełnienie kapitałów własnych może być zrealizowane z następujących źródeł: pozostawienie do dyspozycji przedsiębiorstwa części wygospodarowanych w niej zysków (reinwestowanie zysku), wniesienie przez właścicieli nowych wkładów (nowa emisja akcji) zmiana części zobowi...

Źródła krótkoterminowych kapitałów obcych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kapitał przedsiębiorstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

Źródła krótkoterminowych kapitałów obcych a) Kredyt kupiecki (dostawcy) Oznacza możliwość zakupu niezbędnych produktów przy odroczeniu płatności na późniejszy termin, ustalony w umowie z dostawcą. Z kolei dostawcy traktują sprzedaż na kredyt jako jeden z instrumentów zwiększenia sprzedaży i zysków....